1.3. Wsparcie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Aktualizacja z dnia 5 czerwca 2019 r.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

1. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)


Aktualizacja 27.06.2018 r.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

3) Biznesplan (wersja 3z)

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 

 


1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

2) Biznesplan

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

5) Formularz wniosku o płatność

6) Narzędzia pomocnicze:

ANKIETA MONITORUJĄCA LGD_ZL_2014_2020