14.03.2018 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

Dnia 14 marca 2018 roku w sali Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

W jego trakcie przedstawione zostały sprawozdania z merytoryczne oraz finansowe za rok 2017 oraz sprawozdanie z działania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.Odczytana została także opinia z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Ponadto zaprezentowano i przyjęto plan działania oraz plan finansowy na rok 2018.

Pani Prezes Agnieszka Stajszczak opisała i podsumowała także ogłoszone w 2017 roku konkursy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 w zakresie:

 • Rozbudowy i poprawy standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawy estetyki miejscowości na obszarze LGD,
 • Tworzenia nowych podmiotów gospodarczej,
 • Rozwoju istniejących podmiotów gospodarczych i podnoszenia kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów gospodarczych.

Omówione zostały zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju. Przedstawiono zaproponowane przez uczestników Warsztatu Refleksyjnego zmiany w kartach oceny, tj.:

 • zmiana systemu punktacji z “0-1” na system punktacji “od do”,
 • uściślenie kryterium innowacyjności oraz ochrony środowiska,
 • usunięcie kryterium partnerstwa,
 • przyjęcie skali ujemny- neutralny- pozytywny w ocenie kryterium ekologicznego.

Poza kwestiami sprawozdawczymi przeprowadzone zostały wybory do poszczególnych organów LGD Ziemia Lubawska. W skład Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska weszli:

 • Jacek Wolski,
 • Sylwester Kasprowicz,
 • Adam Zapałowski,
 • Agnieszka Stajszczak,
 • Joanna Cabaj.

W Radzie zasiedli:

 • Adam Roznerski,
 • Hanna Milewska,
 • Jerzy Grządzielewski,
 • Krzysztof Puwalski,
 • Renata Rochnowska,
 • Wiesław Szczawiński,
 • Martyna Pryba,
 • Bogusław Łukwiński,
 • Andrzej Andrzejewski,
 • Michał Łapiński,
 • Jan Ostrowski.

Do Komisji Rewizyjnej powołani zostali:

 • Dorota Nowińska,
 • Zbigniew Lewicki,
 • Krystyna Zatorska.

Serdecznie gratulujemy przedstawicielom organów naszego Stowarzyszenia.

W załączniku zamieszczony jest protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska