250 MLN ZŁ DLA GMIN, W KTÓRYCH DZIAŁAŁY PGR-Y. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI OGŁOSIŁO NABÓR WNIOSKÓW

4 stycznia ruszył nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w gminach, w których w przeszłości funkcjonowały PGR-y w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nabór będzie trwał do 12.02.2021 roku. W sumie do wzięcia jest 250 milionów złotych.
🔴JAK WNIOSKOWAĆ O WSPARCIE?
📌Gmina będzie mogła złożyć maksymalnie 3 wnioski na 3 inwestycje.
📌Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji to 50 tys. zł, natomiast maksymalna 5 mln zł (górna wartość jest obowiązująca także w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku).
📌Wnioski w pierwszej kolejności będą opiniowane przez właściwe oddziały terytorialne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – w zakresie potwierdzenia zlokalizowania inwestycji w miejscowości, w której funkcjonowały PGR-y.
📌Po zaopiniowaniu wniosku, właściwy oddział terenowy KOWR odsyła wniosek wraz z opinią do gminy. Gmina składa kompletny wniosek (w tym zawierający opinię KOWR) do właściwego wojewody.
📌Wnioski będą oceniane przez Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego powołaną przy Prezesie Rady Ministrów. Premier, na podstawie rekomendacji działającej przy nim Komisji, będzie składał dyspozycję wypłaty środków.
🔴NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ ŚRODKI?
📌Budowę, rozbudowę, przebudowę:
📌Kanalizacji sanitarnej lub lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją, przepompowni, wodociągów, przyłączy do sieci gazowej,
📌Dróg wewnętrznych lub dojazdów do miejscowości, oświetlenia, chodników, ścieżek rowerowych, elementów uspokojenia ruchu, przystanków autobusowych,
📌Centrów wsi umożliwiających integrację społeczną oraz aktywizację mieszkańców (place zabaw, siłownie zewnętrzne, utwardzone miejsca do festynów, wiaty, tereny zieleni), obiektów sportowych, zaplecza socjalnego i sanitarnego,
📌Świetlic, obiektów bibliotecznych, remiz strażackich.
📌Modernizację składników mienia pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, w tym w szczególności budynków, ogrodzeń, termomodernizację budynków,
📌Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Środki mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe i nie mogą zostać przeznaczone na refundację poniesionych już wydatków.
Wniosek wraz ze szczegółową informacją o programie można pobrać ze strony: ➡️ https://www.gov.pl/web/mswia/wsparcie-gmin-popegeerowskich ⬅️