Forum LGD, Supraśl, 22-23.III.2018

W dniach 22-23 marca 2018 r. w Supraślu (woj. podlaskie) Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska Pani Agnieszka Stajszczak brała udział  w Forum Podlaskich LGD, gdzie odbyła się ogólnopolska debata nt. przyszłości rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Głównym celem tego przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń płynących z wdrażania RLKS obecnej perspektywy na gruncie krajowym, jak również na tle całej Unii Europejskiej oraz wypracowanie wniosków, które mogą spowodować efektywniejsze wdrażanie RLKS w perspektywie finansowej 2021-2027.

Podczas Forum zostały przeprowadzone warsztaty praktyczne dotyczące roli i celów lokalnych strategii rozwoju, planowania obszarów tematycznych strategii oraz osiągnięcia wartości dodanej. Następnie przedstawiciele samorządów województw podlaskiego i kujawsko-pomorskiego oraz przedstawiciele Lokalnych Grupa Działania przedstawili swoje doświadczenia we wdrażaniu RLKS oraz zaprezentowali sukcesy i niepowodzenia związane z wielofunduszowymi projektami. W trakcie trwania konferencji przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentowali możliwe kierunki Instrumentu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w perspektywie finansowej 2021-2027.