Forum LGD Warmii i Mazur 2019

W dniach 03 – 04.10.2019 r. w Zalesiu odbyło się Forum LGD Warmii i Mazur 2019 dofinansowane w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2018 – 2019, którego organizatorem była Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Udział w wydarzeniu wzięło dziesięć Lokalnych Grup Działania z Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Forum otworzyła Pani Agnieszka Stajszczak – Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Następnie rozpoczęło się pierwsze szkolenie, które dotyczyło ochrony danych osobowych. Warsztat szkoleniowy poprowadził Pan Piotr Czubaty z Firmy EkoExpert. Omówił on najważniejsze kwestie i wymagania z zakresu RODO oraz najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Regulaminu Ochrony Danych Osobowych.

Kolejne warsztaty szkoleniowe z zakresu aktualizacji przepisów i prezentacji wymagań w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR poprowadziła Pani Anna Mówińska z Firmy Verte.

Następnie Pan Bogdan Bartnicki – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Pan Wojciech Stanny – Kierownik Biura Projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego zaprezentowali wyniki przeprowadzonych konkursów w ramach realizacji LSR w poszczególnych Lokalnych Grupach Działania z Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

W kolejnym punkcie Pan Edward Turowski – Kierownik Biura Płatności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego omówił rozliczanie wniosków o płatność oraz wypłacanie środków na podstawie zawartych umów o przyznanie pomocy wraz z najczęściej popełnianymi błędami oraz sposobami ich unikania.

Na koniec dnia został otwarty panel dyskusyjny w zakresie usprawnienia wzajemnej współpracy między LGD, podczas którego przedstawiciele LGD zaprezentowali dobre praktyki i omówili realizowane projekty i działania. Nastąpiła wzajemna wymiana doświadczeń.

Kolejnego dnia warsztaty rozpoczęły się od omówienia zasad i trybu przeprowadzenia oceny efektywności LSR, przez Pana Wojciecha Stannego – Kierownika Biura Projektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Następnie przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych oraz zasad konkurencyjności, któremu przewodniczył Pan Dawid Piwowarczyk z Firmy InfoBizTech.

Udział w szkoleniach potwierdziły otrzymane certyfikaty. Dla każdego uczestnika zapewnione były również materiały szkoleniowe.

Na koniec Pani Beata Rajca przybliżyła najczęstsze uchybienia popełniane błędy podczas kontroli przeprowadzanych przez Zarząd Województwa w siedzibach LGD.

Uczestnicy wychodzili z Forum z nowo nabytą wiedzą oraz pomysłami na współpracę między Lokalnymi Grupami Działania.