Gmina Grodziczno

GMINA GRODZICZNO zrealizowała inwestycję Budowa plaży w Rynku, składającą się z dwóch etapów.

ETAP I

W 2014r. zrealizowano etap I inwestycji pn. „Budowa plaży w Rynku z obiektami towarzyszącymi – etap I”, współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie: „Małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Celem operacji był rozwój usług turystycznych w Gminie Grodziczno i na obszarze LGD Ziemia Lubawska poprzez budowę plaży w Rynku i przygotowanie terenu na plac zabaw. Całkowita wartość operacji wyniosła ponad 44tys. zł, dofinansowanie zaś ponad 35tys.

ETAP II

W 2018r. zakończono drugą część inwestycji pn. „Budowa plaży w Rynku – etap II” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez doposażenie plaży w miejscowości Rynek. Zagospodarowana plaża w siłownię terenową, boisko do siatkówki i plac zabaw będzie dostępna dla wszystkich. Łączny koszt zadania to 70 833, 77 zł, przyznane środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 38 178,00 zł. W wyniku realizacji operacji rozwijać się będzie ruch turystyczny oraz integracja mieszkańców, co niewątpliwie wpłynie pozytywnie na promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. Nastąpi poprawa jakości usług turystycznych, wzrost liczby dzieci korzystających z placu zabaw, wzrost liczby spotkań społeczności lokalnej oraz poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych przez turystów.