Informacja nt.udzielenia gminom z Województwa Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie informuje, że w uchwalonym przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego budżecie województwa na 2021rok zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 600000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) na udzielenie gminom z województwa warmińsko-mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

1.Termin i miejsce składania wniosków.

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej należy przesłać  do dnia 31 marca 2021 roku na adres:

„Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn”.

2.Kto i na co może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej jednostkom OSP?

Beneficjentem wniosku (wnioskodawcą) może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego szczebla gminnego z województwa warmińsko-mazurskiego.Wniosek złożony przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej nie będzie rozpatrywany.

Pomoc finansową z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego można otrzymać na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub przeprowadzenie prac budowlanych(rozbudowa lub modernizacja) dla jednostki OSP z województwa warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższym linku:

https://bip.warmia.mazury.pl/1582/informacja-nt.-udzielenia-gminom-z-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-pomocy-finansowej-w-formie-dotacji-celowych-na-dofinansowanie-zadan-inwestycyjnych-w-zakresie-ochrony-przeciwpozarowej.html