KURS ASYSTENTA NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA Z ELEMENTAMI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

W dniach 04.11 – 09.11.2021 roku Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska jako Operator Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach zorganizowała kurs asystenta nauczyciela przedszkola z elementami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Udział w szkoleniu wzięły osoby zamieszkujące teren funkcjonowania LGD Ziemia Lubawska oraz posiadające status osób poszukujących pracy, bezrobotnych lub orzeczenie o niepełnosprawności.

Celem certyfikowanego szkolenia było podniesienie kompetencji uczestników, ułatwienie im wejścia na rynek pracy, rozwój pasji, zainteresowań, a także osiągnięcie obowiązującego wskaźnika aktywizacji zawodowej – wymóg konieczny do zrealizowania przez Operatora CAL, dotyczący społecznego i zawodowego zaktywizowania 40 osób zamieszkujących teren Gminy Kurzętnik, mieszczących się w co najmniej jednej z grup:

  • Osoby bezdomne, realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
  • Osoby uzależnione od alkoholu.
  • Osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających.
  • Osoby chore psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
  • Osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zarejestrowaną w PUP przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat).
  • Osoby zwolnione z zakładu karnego, mającą trudności w integracji ze środowiskiem w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
  • Uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
  • Osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
  • Osoby poszukujące pracy.

Udział w kursie wzięły 24 osoby. Wskaźnik CAL został osiągnięty w ilości 19 osób.

Tematyka zajęć obejmowała m.in. BHP w przedszkolu, podstawy psychologii rozwoju dziecka, teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo- wychowawczej, pedagogikę twórczości w pracy dydaktyczno- wychowawczej oraz elementy pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia teoretyczno – praktyczne przeprowadzone zostały przez firmę RAFIKI – Spełniamy Marzenia.