MAŁE GRANTY SOŁECKIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEZNACZYŁ KWOTĘ 500 TYS. ZŁOTYCH NA DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH W RAMACH KONKURSU „MAŁE GRANTY SOŁECKIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO” W 2018 ROKU. 

Ideą konkursu jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych.
Pomoc finansowa będzie udzielana gminom na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sołectwach z województwa warmińsko-mazurskiego.

Gmina może zgłosić do dofinansowania tylko jedno przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane tylko w jednym sołectwie należącym do danej gminy.
Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 8 tys. zł.

Wnioski można składać do 14 maja 2018 r. do godz. 16.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, pok. 412, 10-562 Olsztyn.

 

http://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktywizacja-spolecznosci-wiejskich/male-granty-soleckie-marszalka-wojewodztwa