MOŻLIWOŚĆ POZYSKANIA ŚRODKÓW

Przedstawiamy Państwu możliwość pozyskania środków na drobne projekty inwestycyjne i nie tylko  z innych źródeł niż PROW.  Zachęcamy do składania wniosków.

1. Na budowę małej infrastruktury sportowej w Polsce.

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI. ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 15 LUTEGO 2018 ROKU.

OSA to nowy program po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce.

Jego ideą jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

W ciągu dwóch lat Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy na realizację Programu 100 mln zł. W wyniku dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na terenie całego kraju, tylko w ramach tego projektu, może powstać nawet 3 tysiace ogólnodostępnych obiektów dla całych rodzin.

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:
1. wariant podstawowy:
– siłownia plenerowa
– strefa relaksu
– zagospodarowanie zieleni

2. wariant rozszerzony:
– siłownia plenerowa
– strefa relaksu wraz zagospodarowaniem zieleni
– plac zabaw o charakterze sprawnościowym (minimum trzy urządzenia) z ogrodzeniem
Link: http://www.warmia.mazury.pl/sport-i-zdrowie/aktualnosci/1808-na-budowe-malej-infrastruktury-sportowej-w-polsce

2. Europejski konkurs na najlepsze praktyki

W RAMACH NORDYCKO-BAŁTYCKIEJ WSPÓŁPRACY KRAJOWE SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH ESTONII, FINLANDII, LITWY, ŁOTWY, POLSKI I SZWECJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA NAJLEPSZE PRAKTYKI W ZAKRESIE INICJATYW, PROJEKTÓW LUB INWESTYCJI NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I OBSZARÓW PRZYBRZEŻNYCH 2018 (NORDIC-BALTIC RURAL AND MARITIME AWARD 2018).

Ideą projektu jest pokazanie znaczenia projektów i inwestycji, które doprowadziły do polepszenia warunków życia i możliwości rozwoju mieszkańców na obszarach wiejskich lub przybrzeżnych, stworzyły nowe miejsca pracy i przyczyniły się do wzmocnienia istniejących i powstania nowych firm, dały nadzieję na przyszłość.

Ważne jest również upowszechnianie informacji i wniosków, aby inni mogli również skorzystać z nowych rozwiązań i metod, budowanie i upowszechnianie wiedzy na temat kryteriów udanego rozwoju obszarów wiejskich lub przybrzeżnych. Promowanie regionu Morza Bałtyckiego i współpracy Nordycko-Bałtyckiej Sieci Obszarów Wiejskich jako dobry przykład dla całej UE.

W konkursie nie ma konkretnych kategorii. Nominowane mogą być wszystkie inwestycje, działania i projekty wspierane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w okresie programowania 2007-2013 oraz 2014-2020.

Projekty należy zgłaszać na formularzu w języku polskim do Jednostki Centralnej KSOW do dnia 15 lutego 2018 r. na adres: a.markuszewska@cdr.gov.pl i ksow@cdr.gov.pl Do wypełnionego formularza należy załączyć co najmniej 5 zdjęć przedstawiających działanie projektu / inwestycji / inicjatywy wraz z ich opisem.

Przy ocenie projektu będą brane pod uwagę następujące elementy m.in.: długotrwały wpływ na społeczności wiejskie lub przybrzeżne lub przedsiębiorstwa, różnorodność podmiotów biorących udział w projekcie, jego aspekt społeczny (jakość życia, wzmocnienie pozycji, włączenie, usługi), ekonomiczny (miejsca pracy, przedsiębiorstwa, dochody, nowe rynki) oraz ekologiczny (przywrócenie lub ochrona różnorodności biologicznej, bardziej wydajne wykorzystanie zasobów naturalnych, wyższy poziom gospodarki obiegu zamkniętego itp.). Ponadto premiowane będą zasięg międzynarodowy projektu oraz realizacja celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR).

Link: http://www.warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/1769-europejski-konkurs-na-najlepsze-praktyki

3.Doceniana przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W XVIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „SPOSÓB NA SUKCES” PRZYJMOWANE SĄ DO 25 STYCZNIA 2018 ROKU.

Ideą konkursu jest promocja rozwoju przedsiębiorczości, tworzącej nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców; promocja przedsięwzięć innowacyjnych na obszarach wiejskich; aktywizacja gospodarcza mieszkańców obszarów wiejskich; upowszechnianie informacji o nagrodzonych przedsięwzięciach gospodarczych na obszarach wiejskich; promocja przedsięwzięć zrealizowanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lub związanych z ochroną środowiska; upowszechnianie informacji o sposobach pozyskiwania środków na dofinansowanie przedsięwzięć gospodarczych; promocja przedsięwzięć realizowanych z udziałem wsparcia inicjatywy LEADER; promocja przedsięwzięć zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz PROW 2014-2020; promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich oraz wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy uczestnikami konkursu.

W tegorocznej edycji zostaną przyznane nagrody w kategoriach: indywidualnej, rodzinnej, zespołowej oraz inicjatyw na rzez rozwoju społeczności lokalnych.

Wydarzenie ma charakter niekomercyjny a jego organizacja opiera się na współpracy organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia zrealizowane przez osoby fizyczne i prawne w 2016 roku i w pierwszym półroczu 2017 roku na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, tworzące nowe miejsca pracy.

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Link: http://www.warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/1765-doceniana-przedsiebiorczosc-na-obszarach-wiejskich