Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim uruchamia nabór wniosków podmiotów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej w ramach Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie nowomiejskim (VII)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020.

Na stanowiska pracy kierowane będą wyłącznie: osoby powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin), bezrobotne oraz należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  1. osoby powyżej 50 roku życia;
  2. kobiety;
  3. osoby niepełnosprawne;
  4. osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie minimum 12 miesięcy);
  5. osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie na poziomie ISCED 3 lub niższe- podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne).

UWAGA!

Pracodawcy mają możliwość tworzenia stanowisk dla osób przyjętych do pracy w ramach umowy cywilnoprawnej przed lub po złożeniu wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Maksymalna kwota o jaką można się ubiegać wynosi 30 000,00 zł na jedno stanowisko pracy.
Kompletne wnioski przyjmowane będą od 06 czerwca 2022 r. do 15 czerwca 2022 r.

Więcej informacji —-> Aktualność | WORTAL (praca.gov.pl)