OGŁOSZENIE NR 2/2022 ROZWÓJ ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Ogłoszenie nr 2/2022

o naborze wniosków o przyznanie pomocy

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska (LSR 2014 – 2020)

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020.

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie:

od 19 kwietnia 2022 roku do 10 maja 2022 roku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. Ostatniego dnia naboru tj. 10 maja 2022 roku składanie wniosków będzie możliwe do godziny 13:00.

Wnioski należy składać po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny przekazania dokumentów.

II. Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy jest biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14 – 260 Lubawa.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z instrukcją, wydrukować, a następnie złożyć kompletny, podpisany przez uprawnione osoby osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek powinno się nagrać na nośnik elektroniczny (np. płyta CD). Załączniki należy dołączyć do wniosku w wersji papierowej jak również nagrane na nośniku elektronicznym w formacie PDF.

Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia 2 egzemplarzy wniosku wraz z kompletem dokumentów, wnioski należy wpiąć w skoroszyt lub segregator, bez używania zszywek i koszulek.

Wnioski składane drogą pocztową, elektroniczną lub faksem nie będą uwzględniane.

III. Forma wsparcia:

Refundacja poniesionych kosztów.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych.

V. Uprawnieni wnioskodawcy:

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm.:

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1) osobą fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212),

d) miejsce wykonywania działalności gospodarczej, oznaczone adresem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania tej osoby znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo

3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:

 1. Warunki udzielenia wsparcia określa:
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm.
 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2014-2020.

2. Kryteria wyboru operacji:

 • pozytywny wynik wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR
 • uzyskanie co najmniej 40% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej.

Karta oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR 2014-2020 oraz oceny punktowej stanowi załącznik do ogłoszenia.

Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie wstępnej oceny wniosku oraz zgodne z LSR LGD Ziemia Lubawska 2014-2020.

VII. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – OTWÓRZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) – OTWÓRZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – OTWÓRZ

2. Biznesplan:

 • Biznesplan (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Biznesplan (*.docx) – OTWÓRZ
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – OTWÓRZ
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (*.pdf) – OTWÓRZ

3. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa:

 • Oświadczenie (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Oświadczenie (*.xlsx) – OTWÓRZ
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (*.pdf) – OTWÓRZ

4. Formularz umowy o przyznaniu pomocy:

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o  ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) – OTWÓRZ

5. Formularz wniosku o płatność:

 • Wniosek o płatność (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) – OTWÓRZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) – OTWÓRZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) – OTWÓRZ

6. Narzędzia pomocnicze:

VIII. Limit środków w naborze i maksymalny poziom dofinansowania operacji:

 1. Limit środków w ramach konkursu: 326 678,12 zł (wynika z przeliczenia kwoty 81 669,53 Euro x 4 PLN)
 2. Maksymalna kwota wsparcia na jednego beneficjenta: do 108 892,70 zł
 3. Maksymalna intensywność wsparcia: nie więcej niż 70 % kosztów kwalifikowanych operacji.

IX. Miejsce udostępniania LSR oraz dokumentacji konkursowej:

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Ziemia Lubawska: www.lgdziemialubawska.pl oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14 – 260 Lubawa

Dodatkowo formularze wniosków o przyznanie pomocy, o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania, oraz formularz wzoru umowy można pobrać ze stron internetowych:

X. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom: 

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska osobiście w biurze LGD, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu doradztwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. Ostatniego dnia naboru doradztwo nie będzie prowadzone!

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonywać telefonicznie pod numerem 56 49 181 63 lub 514 154 474.

XI. Dodatkowe dokumenty:

 • Uwaga! W przypadku, gdy kilka operacji uzyska jednakową liczbę punktów w ocenie kryterialnej kolejność na liście operacji wybranych do dofinansowania ustalana jest wg terminu złożenia wniosku, tzn. wniosek złożony wcześniej jest umieszczany na liście w pierwszej kolejności.