Ogłoszenie nr 2/2017

. Ogłoszenie nr 2/2017

o naborze wniosków o przyznanie pomocy

na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego

kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska (LSR 2014 – 2020)

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 :

I. Termin składania wniosków:

1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie:

od 27 marca 2017 do 25 kwietnia 2017 roku

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

2. Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji jest biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Ziemia Lubawska, ul. Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik.

III. Forma wsparcia

Refundacja poniesionych wydatków na rozwijanie istniejącej działalności gospodarczej.

IV. Zakres tematyczny operacji

Rozwijanie działalności gospodarczej

V. Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm.:

  1. osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, prowadzące działalność gospodarczą na obszarze realizacji LSR,

  2. osoby prawne mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR,

  3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:

1. Warunki udzielenia wsparcia określa:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm. (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1570, zm. Dz.U. z 2016, poz. 1390),

  • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2014 – 2020.

2. Kryteria wyboru operacji:

  • pozytywny wynik wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),

  • uzyskanie co najmniej 40% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej.

Kryteria oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR 2014-2020 oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.

Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej oraz uznane za zgodne z LSR.

VII. Dokumenty do pobrania, w tym potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

2) Biznesplan

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

5) Formularz wniosku o płatność

6) Narzędzia pomocnicze:

VIII. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru:

  1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020– wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną zapisaną na nośniku elektronicznym (format PDF i Excel). Forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i została własnoręcznie podpisana przez osoby reprezentujące.

  2. Załączniki wg informacji zawartej w sekcji B.VII Informacja o załącznikach, wniosku o przyznanie pomocy.

  3. Załączniki dodatkowe niezbędne do oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi – Arkusz pomocniczy uzasadnienie zgodności z kryteriami.

IX. Limit środków w naborze i maksymalny poziom dofinansowania operacji

1) Limit środków w ramach konkursu: 2 800 000,00 złotych

2) Maksymalna kwota wsparcia na jednego beneficjenta: do 300 000,00 złotych

3) Maksymalna intensywność wsparcia: do 70% kosztów kwalifikowanych operacji

X. Miejsce udostępnienia LSR oraz dokumentacji konkursowej:

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Ziemia Lubawska: www.lgdziemialubawska.pl, zakładka PROW 2014 – 2020 oraz w Biurze LGD Ziemia Lubawska, ul. Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik.

Dodatkowo formularze wniosków o przyznanie pomocy, o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania, oraz formularz wzoru umowy można pobrać ze stron internetowych:
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl
– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

XI. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Ziemia Lubawska osobiście w biurze LGD, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 56 49 181 63, 514 154 474 lub mailowo: biuro@lgdziemialubawska.pl

XII. Dodatkowe dokumenty: