Ogłoszenie nr 3/2017

.Ogłoszenie nr 3/2017

o naborze wniosków o przyznanie pomocy

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska (LSR 2014 – 2020)

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020:

I. Termin składania wniosków:

 1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie

od 27 marca 2017 do 25 kwietnia 2017 roku

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 1. Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski w innej formie lub po upłynięciu wskazanego terminu zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji jest biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, ul. Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik.

III. Forma wsparcia

Refundacja poniesionych wydatków

IV. Zakres tematyczny operacji

Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD.

V. Uprawnieni wnioskodawcy

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm.:

 1. osoby prawne mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR ,

 2. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, mające siedzibę lub oddział na obszarze realizacji LSR. spełniające wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu.

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:

1. Warunki udzielenia wsparcia określa:

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.

 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2014 – 2020.

2. Kryteria wyboru operacji:

 • pozytywny wynik wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),

 • uzyskanie co najmniej 40% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej.

Kryteria oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR 2014-2020 oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.

Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej oraz zgodne z LSR 2014-2020.

VII. Dokumenty do pobrania, w tym potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

3) Formularz wniosku o płatność

4) Narzędzia pomocnicze

VIII. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru:

 1. 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020– wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną zapisaną na nośniku elektronicznym (format PDF i Excel). Forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i została własnoręcznie podpisana przez osoby reprezentujące.

 2. 2. Załączniki wg informacji zawartej w sekcji B.VII Informacja o załącznikach, wniosku o przyznanie pomocy.

 3. 3. Załączniki dodatkowe niezbędne do oceny zgodności operacji z kryteriami lokalnymi – Arkusz pomocniczy uzasadnienie zgodności z kryteriami.

IX. Limit środków w naborze i maksymalny poziom dofinansowania operacji

1) Limit środków w ramach konkursu: 2 560 000 złotych
2) Intensywność wsparcia:
a) 63,63% kosztów kwalifikowanych – dla jednostek finansów publicznych,
b) do 100% kosztów kwalifikowanych – w pozostałych przypadkach, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
3) Suma kosztów kwalifikowalnych operacji nie może przekraczać kwoty 320 000złotych/wniosek o przyznanie pomocy.

X. Miejsce udostępnienia LSR oraz dokumentacji konkursowej:

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Ziemia Lubawska: www.lgdziemialubawska.pl, zakładka PROW 2014 – 2020 oraz w Biurze LGD Ziemia Lubawska, ul. Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik.

Dodatkowo formularze wniosków o przyznanie pomocy, o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania, oraz formularz wzoru umowy można pobrać ze stron internetowych:
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.sporol.warmia.mazury.pl
– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

XI. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Ziemia Lubawska osobiście w biurze LGD, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem 56 49 181 63, 514 154 474 lub mailowo: biuro@lgdziemialubawska.pl

XII. Dodatkowe dokumenty: