OGŁOSZENIE NR 5/2018

 

Ogłoszenie nr 5/2018

o naborze wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska (LSR 2014-2020)

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska ogłasza nabór wniosków na przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014-2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Termin składania wniosków :

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć poprzez generator wniosków OMIKRON dostępny na stronie internetowej www. lgdziemialubawska.pl, wydrukować a następnie złożyć podpisany przez uprawnione osoby osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie od 22.10.2018 r. do 06.11.2018 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 do 15:00. (Ostatniego dnia naboru tj. 06.11.2018 r. składanie wniosków będzie możliwe do godziny 14:30).

INFORMACJA

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od biura LGD Ziemia Lubawska generator wniosków OMIKRON nie może zostać uruchomiony w naborach nr 5/2018 i 6/2018. Składanie wniosków będzie możliwe tylko poprzez formularze dostępne w ogłoszeniu lub na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Agencji Restrukturyzacji     i Modernizacji Rolnictwa.

II. Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy jest biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, ul. Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik. Wniosek należy złożyć w generatorze, wydrukować, a następnie złożyć podpisany przez uprawnione osoby osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć do wniosku w wersji papierowej  jak również nagrane na CD w formie skanów pdf.

III. Formy wsparcia

Refundacja poniesionych kosztów.

IV. Zakres tematyczny operacji

Rozwój standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD.

V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:

 1. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia zostały wskazane w:

– Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.

– Lokalnej Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2014 – 2020

– Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności.

 1. Kryteria wyboru operacji:

– pozytywny wynik wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),

– uzyskanie co najmniej 40% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej.

– Kryteria oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR 2014-2020 oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.

– Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej oraz zgodne z LSR 2014-2020.

VI. Dokumenty do pobrania, w tym potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

1)Formularz wniosku o płatność:

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz

2) Formularz umowy o przyznanie pomocy:

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz

3) Formularz wniosku o płatność:

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

4) Narzędzia pomocnicze:

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. 

Załączniki do procedury:

 

5) Regulamin Rady LGD Ziemia Lubawska wraz z załącznikami :

VII. Limit środków w naborze i maksymalny poziom dofinansowania operacji:

1) Limit w ramach konkursu: 637 210.40 zł

2) Intensywność wsparcia:

– 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3,

-100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:

– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8;

-nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

3) Suma kosztów kwalifikowalnych operacji nie może przekroczyć kwoty 320 000, 00 złotych na jeden wniosek o przyznanie pomocy

VIII. Miejsce udostępnienia LSR oraz dokumentacji konkursowej:

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Ziemia Lubawska: www.lgdziemialubawska.pl, zakładka PROW 2014 – 2020 oraz w Biurze LGD Ziemia Lubawska, ul. Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik.

Dodatkowo formularze wniosków o przyznanie pomocy, o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania, oraz formularz wzoru umowy można pobrać ze stron internetowych:

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://prow.warmia.mazury.pl/

– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

IX. Miejsce i sposób udzielania doradztwa potencjalnym Wnioskodawcom.

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Ziemia Lubawska osobiście w biurze LGD, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu doradztwa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30 – 14:30. Ostatniego dnia naboru doradztwo nie będzie prowadzone.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonywać telefonicznie pod numerem 56 49 181 63 lub  514 154 474.

X. Dodatkowe dokumenty:

-Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska 06.08.2018 r.

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm. rozporzadzenie_LSR_2018

– Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności. Ustawa z dnia 20.02.2015

-Planowane do osiągnięcia wskaźniki Planowane do osiągnięcia wskaźniki 2.1