OGŁOSZENIE NR 6/2018

 

Ogłoszenie nr 6/2018

o naborze wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska (LSR 2014-2020)

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska ogłasza nabór wniosków na przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014-2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Termin składania wniosków :

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć poprzez generator wniosków OMIKRON dostępny na stronie internetowej www. lgdziemialubawska.pl, wydrukować a następnie złożyć podpisany przez uprawnione osoby osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie od 22.10.2018 r. do 06.11.2018 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 do 15:00. (Ostatniego dnia naboru tj. 06.11.2018 r. składanie wniosków będzie możliwe do godziny 14:30).

INFORMACJA

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od biura LGD Ziemia Lubawska generator wniosków OMIKRON nie może zostać uruchomiony w naborach nr 5/2018 i 6/2018. Składanie wniosków będzie możliwe tylko poprzez formularze dostępne w ogłoszeniu lub na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Agencji Restrukturyzacji     i Modernizacji Rolnictwa.

II. Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy jest biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, ul. Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik. Wniosek należy złożyć w generatorze, wydrukować, a następnie złożyć podpisany przez uprawnione osoby osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć do wniosku w wersji papierowej  jak również nagrane na CD w formie skanów pdf.

III. Formy wsparcia

Refundacja poniesionych kosztów.

IV. Zakres tematyczny operacji

Wsparcie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.

V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:

  1. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia zostały wskazane w:

– Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.

– Lokalnej Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2014 – 2020

– Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności.

  1. Kryteria wyboru operacji:

– pozytywny wynik wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),

– uzyskanie co najmniej 40% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej.

– Kryteria oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR 2014-2020 oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.

– Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej oraz zgodne z LSR 2014-2020.

VI. Dokumenty do pobrania, w tym potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

3) Biznesplan (wersja 3z)

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

10) Narzędzia pomocnicze:

Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. 

Załączniki do procedury:

 

5) Regulamin Rady LGD Ziemia Lubawska wraz z załącznikami :

VII. Limit środków w naborze i maksymalny poziom dofinansowania operacji:

1) Limit w ramach konkursu: 500 000,00 zł

2) Intensywność wsparcia:

– 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3,

-100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:

– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8;

-nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

VIII. Miejsce udostępnienia LSR oraz dokumentacji konkursowej:

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Ziemia Lubawska: www.lgdziemialubawska.pl, zakładka PROW 2014 – 2020 oraz w Biurze LGD Ziemia Lubawska, ul. Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik.

Dodatkowo formularze wniosków o przyznanie pomocy, o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania, oraz formularz wzoru umowy można pobrać ze stron internetowych:

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://prow.warmia.mazury.pl/

– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

IX. Miejsce i sposób udzielania doradztwa potencjalnym Wnioskodawcom.

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Ziemia Lubawska osobiście w biurze LGD, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu doradztwa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30 – 14:30. Ostatniego dnia naboru doradztwo nie będzie prowadzone.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonywać telefonicznie pod numerem 56 49 181 63 lub  514 154 474.

X. Dodatkowe dokumenty:

-Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska 06.08.2018 r.

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm. rozporzadzenie_LSR_2018

– Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności. Ustawa z dnia 20.02.2015

-Planowane do osiągnięcia wskaźniki Planowane do osiągnięcia wskaźniki 1.3.