OGŁOSZENIE O NABORZE 3/2022 ROZWÓJ STANDARDU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, KULTUROWEJ LUB REKREACYJNEJ ORAZ POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI NA OBSZARZE LGD

Ogłoszenie nr 3/2022

o naborze wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska (LSR 2014-2020)

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska ogłasza nabór wniosków na przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014-2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie:

od 19 kwietnia 2022 roku do 10 maja 2022 roku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. Ostatniego dnia naboru tj. 10 maja 2022 roku składanie wniosków będzie możliwe do godziny 13:00.

Wnioski należy składać po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny przekazania dokumentów.

II. Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy jest biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14 – 260 Lubawa.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z instrukcją, wydrukować, a następnie złożyć kompletny, podpisany przez uprawnione osoby osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek powinno się nagrać na nośnik elektroniczny (np. płyta CD). Załączniki należy dołączyć do wniosku w wersji papierowej jak również nagrane na nośniku elektronicznym w formacie PDF.

Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia 2 egzemplarzy wniosku wraz z kompletem dokumentów, wnioski należy wpiąć w skoroszyt lub segregator, bez używania zszywek i koszulek.

Wnioski składane drogą pocztową, elektroniczną lub faksem nie będą uwzględniane.

III. Forma wsparcia:

Refundacja poniesionych kosztów.

IV. Zakres tematyczny operacji

Rozwój standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD.

V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:

 1. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia zostały wskazane w:

– Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm.

– Lokalnej Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2014 – 2020

– Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności.

 1. Kryteria wyboru operacji:

– pozytywny wynik wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),

– uzyskanie co najmniej 40% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej.

– Kryteria oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR 2014-2020 oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.

– Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej oraz zgodne z LSR 2014-2020.

VI. Dokumenty do pobrania, w tym potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – OTWÓRZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) – OTWÓRZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – OTWÓRZ

2. Formularz umowy o przyznaniu pomocy

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – OTWÓRZ

3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) – OTWÓRZ

4. Formularz wniosku o płatność

 • Wniosek o płatność (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) – OTWÓRZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) – OTWÓRZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) – OTWÓRZ

5. Narzędzia pomocnicze:

VII. Limit środków w naborze i maksymalny poziom dofinansowania operacji:

1) Limit w ramach konkursu: 1 577 648,16 zł (wynika z przeliczenia kwoty 394 412,04 Euro x 4 PLN)

Maksymalna kwota wsparcia na jednego beneficjenta: 197 206,02  zł

2) Minimalna całkowita wartość projektu 50.000,00 zł

3) Intensywność wsparcia:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych – 138 044,21 zł, w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeśli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3,
 • 100% kosztów kwalifikowalnych – 197 206,02  zł – w przypadku:

– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – jeśli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8;

 • nie wyższa niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – jednostki sektora finansów publicznych – 125 482,19, 36,37%  stanowi wymagany wkład krajowych środków publicznych,

UWAGA!

W przypadku wniosku o przyznanie pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych maksymalna kwota pomocy wpisana do wniosku nie może być wyższa niż 125 482,19 zł  i powinna stanowić do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

IX. Miejsce udostępniania LSR oraz dokumentacji konkursowej:

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Ziemia Lubawska: www.lgdziemialubawska.pl oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14 – 260 Lubawa

Dodatkowo formularze wniosków o przyznanie pomocy, o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania, oraz formularz wzoru umowy można pobrać ze stron internetowych:

X. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom: 

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska osobiście w biurze LGD, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu doradztwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. Ostatniego dnia naboru doradztwo nie będzie prowadzone!

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonywać telefonicznie pod numerem 56 49 181 63 lub 514 154 474.

XI. Dodatkowe dokumenty:

Uwaga! W przypadku, gdy kilka operacji uzyska jednakową liczbę punktów w ocenie kryterialnej kolejność na liście operacji wybranych do dofinansowania ustalana jest wg terminu złożenia wniosku, tzn. wniosek złożony wcześniej jest umieszczany na liście w pierwszej kolejności.