Ogłoszenie o naborze nr 1/2018

 

Ogłoszenie nr  1 /2018

o naborze wniosków o przyznanie pomocy

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska (LSR 2014 – 2020)

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020

I. Termin składania wniosków:

  1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć poprzez generator wniosków OMIKRON dostępny na stronie internetowej www.lgdziemialubawska.pl, wydrukować a następnie złożyć podpisany przez uprawnione osoby osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie od 29.08.2018 r. do 26.09.2018 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:30. (Ostatniego dnia naboru tj. 26.09.2018 r. składanie wniosków będzie możliwe od godziny 8:30 do 13:30).
  2. Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski w innej formie lub po upłynięciu terminu zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku

II.Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy jest biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, ul. Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik. Wniosek należy złożyć w generatorze, wydrukować, a następnie złożyć podpisany przez uprawnione osoby osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć do wniosku w wersji papierowej  jak również nagrane na CD w formie skanów, pdf lub jpg.

III. Forma wsparcia:

Refundacja poniesionych wydatków.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR poprzez rozwój standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD-  infrastruktura umożliwiająca różnorodność aktywnego spędzania czasu.

IV.I Nazwa projektu grantowego

Projekty inwestycyjne infrastrukturalne zagospodarowujące przestrzeń publiczną.

V. Uprawnieni wnioskodawcy:

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm.:

–        Gminy lub powiaty, jeśli ich obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR LGD Ziemia Lubawska.

–       Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Ziemia Lubawska.

–        Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Ziemia Lubawska, nieprowadzące działalności gospodarczej.

–        Osoby prawne, jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Ziemia Lubawska.

–        Sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej, reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność prawną.

O wsparcie finansowe  nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:

1.Warunki udzielenia wsparcia określa:

-Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2014 – 2020.

-Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (DZ.U.2017 poz. 722 z póżn.zm.)

– Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności.

  1. Kryteria wyboru operacji:

-pozytywny wynik wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),

uzyskanie co najmniej 40 % minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej.(Kryteria Horyzontalne, Kryteria Jakościowe)

Kryteria oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR 2014-2020 oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.

Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej oraz zgodne z LSR 2014-2020.

 VII. Dokumenty do pobrania, w tym potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

– Wniosek o powierzenie grantu Wzór wniosku o powierzenie grantu

2) Wzór umowy o przyznaniu pomocy:

-Umowa o powierzenie grantu Wzór umowy Małe Granty

3) Formularz wniosku o rozliczenie grantu

– Wniosek o rozliczenie grantu Wzór wniosku o rozliczenie grantu

4) Formularz sprawozdania merytorycznego

– Sprawozdanie merytoryczne (tu link) Wzór sprawozdania merytorycznego

5) Narzędzia pomocnicze:

– Karta oceny wstępnej karta wstępnej oceny wniosku grant

-Karta oceny zgodności z LSR karta zgodności z lsr grant

-Karta weryfikacji kryteriów horyzontalnych karta horyzontalna grant

-Karta oceny jakościowej karta jakościowa grant

-Arkusz pomocniczy- uzasadnienie innowacyjności operacji uzasadnienie innowacyjności

-Regulamin Rady LGD Ziemia Lubawska wraz z załącznikami :

Regulamin Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Deklaracja bezstronności i poufności rada

Deklaracja bezstronności i poufności pracownik

Oświadczenie o wyłączeniu z oceny

Oświadczenie członka Rady o przynależności sektorowej i reprezentowania grup interesów

Rejestr przynależności sektorowej członków Rady

Rejestr grup interesów

Protest

Oświadczenie o wycofaniu wniosku 

VIII. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru:

  1. Wniosek o powierzenie grantu- wniosek należy złożyć poprzez generator wniosków Omikron udostępniony na stronie www.lgdziemialubawska.pl wydrukować, a następnie złożyć podpisany przez uprawnione osoby osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
  2. Załączniki według informacji zawartej w sekcji XVII.

IX. Limit środków w naborze i maksymalny poziom dofinansowania operacji

1) Limit środków w ramach konkursu: 300 000,00 zł

2) Intensywność wsparcia:

a) wysokość dofinansowania stanowi wartość nie wyższą niż 63,63% kosztów kwalifikowanych -dla jednostek finansów publicznych

b) nie wyżej niż 100% kosztów kwalifikowanych – w pozostałych przypadkach z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

podmioty niewykonujące działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

organizacje pozarządowe, które wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej ( sekcje, koła)- jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc między innymi w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

c) suma kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 100 000,00 zł na danego beneficjenta.

d) suma grantów udzielona jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu nie przekracza 20% kwoty pomocy na ten projekt.

Maksymalna kwota zadania 50 000,00 zł.

Minimalna kwota zadania 5 000,00 zł

X. Miejsce i sposób udzielania doradztwa oraz informacji potencjalnym Wnioskodawcom.

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Ziemia Lubawska osobiście w biurze LGD z siedzibą przy ulicy Sinkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu doradztwa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30 – 14:30. Ostatniego dnia naboru doradztwo nie będzie prowadzone. Informacje są dostępne również na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgdziemialubawska.pl.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonywać telefonicznie pod numerem 56 49 181 63 lub  514 154 474.

XII. Dodatkowe dokumenty:

-Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska 06.08.2018 r.

-Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  procedura grantowa

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm. rozporzadzenie_LSR_2018

– Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności. Ustawa z dnia 20.02.201

-Planowane do osiągnięcia wskaźniki Planowana realizacja wskaźników 2.1.