Ogłoszenie o naborze nr 3/2018

 

Ogłoszenie nr  3 /2018

o naborze wniosków o przyznanie pomocy

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska (LSR 2014 – 2020)

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020

I. Termin składania wniosków:

  1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć poprzez generator wniosków OMIKRON dostępny na stronie internetowej www.lgdziemialubawska.pl, wydrukować a następnie złożyć podpisany przez uprawnione osoby osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie od 29.08.2018 r. do 26.09.2018 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 14:30. (Ostatniego dnia naboru tj. 26.09.2018 r. składanie wniosków będzie możliwe od godziny 8:30 do 13:30).
  2. Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski w innej formie lub po upłynięciu terminu zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku

II.Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy jest biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, ul. Sienkiewicza 2, 13-306 Kurzętnik. Wniosek należy złożyć w generatorze, wydrukować, a następnie złożyć podpisany przez uprawnione osoby osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć do wniosku w wersji papierowej  jak również nagrane na CD w formie skanów, pdf lub jpg.

III. Forma wsparcia:

Refundacja poniesionych wydatków.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR poprzez wykreowanie, udoskonalenie i promocję produktów lokalnych (kulinarne, rzemiosło kulturalne, turystyczne) zakładających zwiększenie współodpowiedzialności podmiotów społecznych za rozwój regionu- wzrost intensywności ruchu turystycznego, wzrost liczby lokalnych liderów animujących przedsięwzięcia społeczno-kulturalne.

IV.I Nazwa projektu grantowego

 Projekty promujące produkty lokalne: przedsięwzięcia kulturalne- wystawy, konkursy, warsztaty, wizyty studyjne.

V. Uprawnieni wnioskodawcy:

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm.:

–        Gminy lub powiaty, jeśli ich obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR LGD Ziemia Lubawska.

–       Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Ziemia Lubawska.

–        Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Ziemia Lubawska, nieprowadzące działalności gospodarczej.

–        Osoby prawne, jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Ziemia Lubawska.

–        Sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej, reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność prawną.

O wsparcie finansowe  nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:

1.Warunki udzielenia wsparcia określa:

-Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2014 – 2020.

Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (DZ.U.2017 poz. 722 z póżn.zm.)

– Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności.

  1. Kryteria wyboru operacji:

-pozytywny wynik wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),

uzyskanie co najmniej 40 % minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej.(Kryteria Horyzontalne, Kryteria Jakościowe)

Kryteria oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR 2014-2020 oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.

Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej oraz zgodne z LSR 2014-2020.

 VII. Dokumenty do pobrania, w tym potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

– Wniosek o powierzenie grantu Wzór wniosku o powierzenie grantu

2) Wzór umowy o przyznaniu pomocy:

-Umowa o powierzenie grantu Wzór umowy Małe Granty

3) Formularz wniosku o rozliczenie grantu

– Wniosek o rozliczenie grantu Wzór wniosku o rozliczenie grantu

4) Formularz sprawozdania merytorycznego

– Sprawozdanie merytoryczne (tu link) Wzór sprawozdania merytorycznego

5) Narzędzia pomocnicze:

– Karta oceny wstępnej karta wstępnej oceny wniosku grant

-Karta oceny zgodności z LSR karta zgodności z lsr grant

-Karta weryfikacji kryteriów horyzontalnych karta horyzontalna grant

-Karta oceny jakościowej karta jakościowa grant

-Arkusz pomocniczy- uzasadnienie innowacyjności operacji uzasadnienie innowacyjności

-Regulamin Rady LGD Ziemia Lubawska wraz z załącznikami :

Regulamin Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Deklaracja bezstronności i poufności rada

Deklaracja bezstronności i poufności pracownik

Oświadczenie o wyłączeniu z oceny

Oświadczenie członka Rady o przynależności sektorowej i reprezentowania grup interesów

Rejestr przynależności sektorowej członków Rady

Rejestr grup interesów

Protest

Oświadczenie o wycofaniu wniosku

VIII. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru:

  1. Wniosek o powierzenie grantu- wniosek należy złożyć poprzez generator wniosków Omikron udostępniony na stronie www.lgdziemialubawska.pl wydrukować, a następnie złożyć podpisany przez uprawnione osoby osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
  2. Załączniki według informacji zawartej w sekcji XVII.

IX. Limit środków w naborze i maksymalny poziom dofinansowania operacji

1) Limit środków w ramach konkursu: 200 000,00 zł

2) Intensywność wsparcia:

a) wysokość dofinansowania stanowi wartość nie wyższą niż 63,63% kosztów kwalifikowanych -dla jednostek finansów publicznych

b) nie wyżej niż 100% kosztów kwalifikowanych – w pozostałych przypadkach z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

podmioty niewykonujące działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

organizacje pozarządowe, które wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej ( sekcje, koła)- jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc między innymi w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

c) suma kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 100 000,00 zł na danego beneficjenta.

d) suma grantów udzielona jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu nie przekracza 20% kwoty pomocy na ten projekt.

Maksymalna kwota zadania 20 000,00 zł.

Minimalna kwota zadania 5 000,00 zł

X. Miejsce i sposób udzielania doradztwa potencjalnym Wnioskodawcom.

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Ziemia Lubawska osobiście w biurze LGD, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu doradztwa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30 – 14:30. Ostatniego dnia naboru doradztwo nie będzie prowadzone.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonywać telefonicznie pod numerem 56 49 181 63 lub  514 154 474.

XI. Dodatkowe dokumenty:

-Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska 06.08.2018 r.

-Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  procedura grantowa

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm. rozporzadzenie_LSR_2018

– Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności. Ustawa z dnia 20.02.2015

– Planowane do osiągnięcia wskaźniki Planowana realizacja wskaźników 3.2.