Ostatnia możliwość zdobycia zaświadczenia podczas szkolenia z Małych Grantów

Informujemy, że 28 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Grodzicznie o godz. 16:00 odbędzie się ostatnie szkolenie związane z ogłoszeniem konkursów i naborem wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014-2020 realizowanej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przygotowany został cykl szkoleń, który będzie realizowany w poszczególnych gminach z terenu LGD Ziemia Lubawska.

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych działaniami polegającymi na:

  • Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD.
  • Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocja walorów i zasobów LGD.
  • Wykreowanie, udoskonalenie i promocja produktów lokalnych (kulinarne, kulturalne, turystyczne, rzemiosło) zakładające zwiększenie współodpowiedzialności podmiotów społecznych za rozwój region.
  • Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań OZE- czyli działalność związana z edukacją przyrodniczą.
  • Wsparciu współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.
  • Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD.( szkolenie skierowane tylko do Gmin Biskupiec i Grodziczno!)

Informujemy, że będzie to ostatnia szansa na zdobycie zaświadczenia, które będzie punktowane podczas oceny wniosków.

Zachęcamy do uczestnictwa.