PODSUMOWANIE SZKOLEŃ W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 „WSPARCIE NA WDROŻENIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.

W dniu wczorajszym zakończyliśmy cykl szkoleń w związku z ogłoszeniem konkursów na nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014-2020 realizowanej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odwiedziliśmy gminy należące do terenu funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Szkolenia skierowane były do osób zainteresowanych działaniami polegającymi na:

1. Wzmocnieniu poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocja walorów i zasobów LGD.
2. Wykreowaniu, udoskonaleniu i promocji produktów lokalnych (kulinarne, kulturalne, turystyczne, rzemiosło) zakładających zwiększenie współodpowiedzialności podmiotów społecznych za rozwój region.
3. Podnoszeniu wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań OZE- czyli działalności związanej z edukacją przyrodniczą.

Każdy uczestnik spotkań otrzymał zaświadczenie o odbyciu szkolenia, które umożliwia otrzymanie dodatkowego punktu przy ocenie wniosku. Aby zdobyć maksymalną ilość punktów wystarczy umówić się na indywidualne doradztwo z wnioskiem w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska w trakcie trwania naboru. Udział w szkoleniu i jedna wizyta w biurze lub dwie wizyty w biurze umożliwiają otrzymanie maksymalnej liczby punktów w danym kryterium oceny.

Nabór rozpocznie się 17.02.2020 r. i będzie trwał do 03.03.2020 r. 

Zachęcamy do składania wniosków.

Poniżej dostępna jest prezentacja, na której podstawie prowadzone były szkolenia.

PREZENTACJA – MAŁE GRANTY