Podsumowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia – 29.09.2021 r.

Dnia 29 września 2021 roku w Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Zebranie zaplanowane było na godzinę 15:15, natomiast z powodu braku kworum obrady rozpoczęto o godzinie 15:30.

Prezes Stowarzyszenia – Pan Andrzej Andrzejewski otworzył obrady oraz powitał Członków Stowarzyszenia.

Podczas zebrania Pan Jerzy Grządzielewski – Przewodniczący Rady LGD ZL przedstawił zmiany w Procedurze oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz Procedurze oceny i wyboru oraz rozliczenia, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Następnie Pan Dariusz Falkowski zaprezentował obecnym zmiany dokonane w Statucie Stowarzyszenia. Zmiany w ww. dokumentach przyjęto uchwałami.

Dodatkowo przedstawiona została petycja  skierowana do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem o podjęcie formalnych działań zapewniających wdrażanie instrumentu RLKS w latach 2021-2027, na obszarze całego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.