POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA

Na podstawie §7 pkt 1 Regulaminu Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, informujemy, iż w dniu 10.02.2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, w celu zapoznania się i rozpatrzenia złożonych do biura Lokalnej Grupy Działania wniosków w ramach prowadzonych konkursów nr 1/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej; nr 2/2021 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych; nr 3/2021 Rozwój standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD.

Miejsce obrad Rady stanowić będzie siedziba biura LGD ZL Wielkie Bałówki 14, 13-306 Kurzętnik.

Obecność Członków Rady jest obowiązkowa.

Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska:

  1. Przywitanie uczestników przez Przewodniczącego Rady.
  2. Weryfikacja listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad Rady.
  3. Wybór Sekretarza Rady.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej obrad Rady.
  5. Przedstawienie przez Przewodniczącego zestawienia złożonych wniosków oraz aktualnej dokumentacji konkursowej.
  6. Informacje o wynikach oceny wstępnej.
  7. Podjęcie uchwał o zgodności/ braku zgodności z LSR.
  8. Wyznaczenie przez Przewodniczącego ostatecznego terminu oceny wniosków przez Radnych w systemie POP.
  9. Zamknięcie posiedzenia Rady LGD ZL.