POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA

Na podstawie  §7 pkt 1 Regulaminu Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, informujemy, iż w dniu 20.06.2022 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, w celu zapoznania się i rozpatrzenia złożonych do biura Lokalnej Grupy Działania wniosków w ramach prowadzonych konkursów nr 1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej; nr 2/2022 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych; nr 3/2022 Rozwój standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD.

Miejsce obrad Rady stanowić będzie siedziba biura LGD ZL: ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa.

Obecność Członków Rady jest obowiązkowa.

Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska:

  1. Przywitanie uczestników przez Przewodniczącego Rady.
  2. Weryfikacja listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad Rady.
  3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
  4. Wybór Sekretarza Rady.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej obrad Rady.
  6. Przedstawienie przez Przewodniczącego zestawienia złożonych wniosków oraz aktualnej dokumentacji konkursowej.
  7. Informacje o wynikach oceny wstępnej.
  8. Podjęcie uchwał o zgodności/ braku zgodności z LSR.
  9. Wyznaczenie przez Przewodniczącego ostatecznego terminu oceny wniosków przez Radnych w systemie POP.
  10. Zamknięcie posiedzenia Rady LGD ZL.