Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

W dniu 16.08.2017 r. o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, w celu ponownego rozpatrzenia złożonych do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska protestów w ramach przeprowadzonych konkursów nr 2/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej. Miejsce obrad Rady stanowić będzie siedziba biura LGD ZL przy ul. Sienkiewicza 2 w Kurzętniku.

Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska:
1.Przywitanie uczestników przez Przewodniczącego Rady.
2.Weryfikacja listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad Rady.
3.Wybór Sekretarza obrad Rady.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej obrad Rady.
5.Przedstawienie przez Przewodniczącego zestawienia złożonych protestów oraz aktualnej dokumentacji konkursowej i procedury odwoławczej.
6.Autokorekta i ponowna weryfikacja wniosku do złożonego protestu.
7.Podjęcie uchwały.
8.Zamknięcie posiedzenia Rady LGD ZL.