POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA

Na podstawie §7 pkt 1 Regulaminu Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, informujemy, iż w dniu 15.01.2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, w celu zapoznania się i rozpatrzenia złożonych do biura Lokalnej Grupy Działania protestów w ramach przeprowadzonych konkursów nr 1/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej; nr 2/2019 Rozwój działalności gospodarczej. Miejsce obrad Rady stanowić będzie siedziba biura LGD ZL Wielkie Bałówki 14, 13-306 Kurzętnik. Obecność Członków Rady jest obowiązkowa.

Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska:

1. Przywitanie uczestników przez Przewodniczącego Rady.
2. Weryfikacja listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad Rady.
3. Wybór Sekretarza obrad Rady.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej obrad Rady.
5. Przedstawienie przez Przewodniczącego zestawienia złożonych protestów oraz aktualnej dokumentacji konkursowej i procedury odwoławczej.
6. Autokorekta i ponowna weryfikacja wniosków do złożonych protestów.
7. Podjęcie uchwał.
8. Zamknięcie posiedzenia Rady LGD ZL.