Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie na „Najładniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich 2018” podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich.

Wydarzenie odbędzie się 16 września 2018 roku w olsztyneckim skansenie. Ideą przedsięwzięcia jest utrzymanie, rozwijanie tradycji i obyczajów regionalnych, prezentowanie osiągnięć lokalnych twórców sztuki ludowej, promocja rynku produktów regionalnych oraz inicjatyw lokalnych, pogłębianie więzi z regionem oraz integracja środowisk twórczych w województwie warmińsko-mazurskim.

Ocenie poddane zostaną stoiska wystawowe przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku, pod kątem kompozycji przestrzennej stoiska, kompozycji układu eksponatów, sposobu prezentacji stoiska, atrakcyjności wizualnej i obfitości oferty produktów prezentowanych na stoisku KGW. Prezentacja stoisk wystawowych odbywać się będzie od godz. 10.00 do 16.00. W trakcie prezentacji Komisja Konkursowa dokona stosownej oceny stoisk KGW.

Prawo do udziału przysługuje Kołom Gospodyń Wiejskich działającym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Ze względu na ograniczenia organizacyjne skład osobowy jednego Koła Gospodyń Wiejskich zgłoszonego do Konkursu nie może przekroczyć 5 osób, a w Konkursie może wziąć udział maksymalnie sześć Kół Gospodyń Wiejskich.

O udziale w Konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej www.wrota.warmia.mazury.pl zakładka: obszary wiejskie.

Zwycięzcy mogą liczyć na nagrody finansowe: I miejsce: 750,00 zł brutto, II miejsce: 650,00 zł brutto, III miejsce: 550,00 zł brutto, wyróżnienia: 300,00 zł brutto.
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 r. drogą mailową: dow@warmia.mazury.pl (decyduje data doręczenia) oraz w wersji papierowej pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn z dopiskiem Konkurs na „Najładniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich 2018”.

Więcej informacji: https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/2807-utrzymujmy-tradycje-i-regionalne-obyczaje-konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich