Sprawdź czy korzystałeś z pomocy de minimis

Przedstawiamy Państwu SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej), dzięki czemu w prosty sposób mogą Państwo sprawdzić zakres pomocy udzielanej swojemu przedsiębiorstwu, w tym pomoc de minimis.

Przypominamy, iż jednym z warunków przyznania pomocy na rozwój istniejących działalności gospodarczych jest fakt, że podmiotowi gospodarczemu składającemu wniosek, w okresie poprzedzającym co najmniej 2 lata od dnia złożenia Wniosku o Przyznanie Pomocy (WoPP) nie została przyznana inna pomoc wsparcia finansowego o charakterze de minimis w kwocie przekraczającej:

  • 500 000 euro, w przypadku pomocy przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (uzyskana pomoc nie wpłynie na handel między państwami członkowskimi ani nie zakłóci bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji),
  • 200 000 euro w przypadku pozostałych rodzajów działalności,
  • 100 000 euro, jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie drogowego transportu towarów. W przypadku podmiotów działających zarówno w sektorze drogowego transportu towarów, jak i innej branży może być zastosowany limit 200 000 euro, o ile spełnione są łącznie dwa poniższe warunki:
    • operacja nie dotyczy sektora transportu drogowego,
    • prowadzona jest rozdzielność rachunkowa działalności wykonywanej w sektorze transportu drogowego i pozostałej działalności gospodarczej.

Baza SUDOP zawiera informacje o:

  1. wdrażanych w Polsce środkach pomocowych,
  2. pomocy udzielonej w ramach wdrażanych w Polsce środków pomocowych,
  3. wszelkiej pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej danemu beneficjentowi.

Wydruki danych o pomocy otrzymanej przez Beneficjenta mają charakter wyłącznie informacyjny. Oznacza to, że przedstawienie wydruku podmiotowi udzielającemu pomocy nie jest równoznaczne z realizacją obowiązku przedstawienia zaświadczenia/oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Baza SUDOP znajduje się również na naszej stronie pod zakładką PROW -> 1.2 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych

Więcej informacji na stronie bazy.