Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu  14 grudnia 2017 r., o godz. 16:00 w Gminnym Centrum  Kultury w Kurzętniku.  W przypadku braku kworum, II termin 16:30.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, przywitanie wszystkich Członków i zaproszonych gości, przedstawienie porządku zebrania i jego przyjęcie.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza oraz Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Skrutacyjnej.

3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

4. Przedstawienie przeprowadzonych działań przez Zarząd i Biuro LGD ZL od 25.09.2017 r.:

– przedstawienie nowo przyjętych Członków Zwyczajnych LGD ZL przez Zarząd LGD ZL,

– przeprowadzone konkursy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– plan harmonogramu ogłoszenia konkursów na lata 2017/2018

– przeprowadzone działania i akcje aktywizujące społeczność lokalną i promujące LGD, partnerstwo w projektach

– praca i struktura Biura LGD ZL

5. Przedstawienie zmian w statucie LGD ZL i przyjęcie ich uchwałą.

6. Zmiany w Radzie LGD ZL.

– odwołanie uchwałą Członka Rady LGD ZL Pani Magdaleny Rynkowskiej

– uzupełnienie składu Rady LGD ZL i przyjęcie ich uchwałą

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie zebrania pod względem merytorycznym.

9. Część artystyczna w kontekście Bożego Narodzenia.

 

Zarząd LGD Ziemia Lubawska