Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska informuje, że Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 25 września 2017 r., o godz. 14:00 w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku. W przypadku braku kworum, II termin 14:15.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków i zaproszonych gości, przedstawienie porządku zebrania i jego przyjęcie.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
3.Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza oraz Komisji Uchwał i Wniosków i Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie przeprowadzonych działań przez Zarząd i Biuro LGD ZL od 01.06.2017r.
– przedstawienie nowo przyjętych oraz wykreślonych z listy członków zwyczajnych LGD ZL przez Zarząd LGD ZL,
– przeprowadzone konkursy w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
– plan harmonogramu ogłoszenia konkursów na lata 2017/2018,
– przeprowadzone działania i akcje aktywizujące społeczność lokalną i promujące LGD, partnerstwow projektach,
– praca i struktura Biura LGD ZL,
– przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat przeprowadzonego w miesiącu kwietniu 2017 r. audytu zewnętrznego w Biurze LGD ZL.
5. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie LGD Ziemia Lubawska i przyjęcie ich uchwałą.
6. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania upoważnienia Zarządowi LGD ZL do przeprowadzania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska oraz wygaszenie Uchwały nr XI/63/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska z dnia 17 grudnia 2015r.
7. Wprowadzenie zmian w treści przyjętych w dniu 20 czerwca 2017r.: Uchwały nr II/9/2017 oraz Uchwały nr II/10/2017
8. Uzupełnienie składu Rady i przyjęcie uchwałą nowego członka Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie zebrania.

 

 

Zarząd LGD Ziemia Lubawska