WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 13.06.2019 R.

Dnia 13 czerwca 2019 roku w Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Po oficjalnym rozpoczęciu i przyjęciu porządku obrad Prezes Zarządu Pani Agnieszka Stajszczak przystąpiła  do wręczenia wyróżnienia oraz dyplomu uznania dla Pracownicy Biura LGD Ziemia Lubawska- Pani Joanny Cabaj – specjalisty ds. doradztwa, animacji lokalnej oraz projektów współfinansowanych z funduszy UE i krajowych za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Następnie przedstawione zostały sprawozdania merytoryczne oraz finansowe za rok 2018. Odczytano także sprawozdania Rady Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej. Omówiono zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, które przyjęte zostały uchwałą przez Walne Zebranie.

Ponadto zaprezentowano i przyjęto plan działania oraz plan finansowy na rok 2019.

Pani Agnieszka Stajszczak omówiła i podsumowała konkursy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz opisała działalność Stowarzyszenia w roku 2018.

Szczegółowy przebieg Zebrania opisuje zamieszczony poniżej protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Protokół nr 1/WZC/2019 z dnia 13.06.2019 r.