Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Członków, które odbędzie się dnia 14.03.2018 r o godzinie 16.15 w Gminnym Centrum Kultury   w Kurzętniku. W przypadku braku kworum, II termin 16.30.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza, komisji uchwał i wniosków oraz komisji skrutacyjnej.
 3. Przedstawienie przez Członków Zarządu sprawozdań merytorycznego i finansowego za okres sprawozdawczy- rok 2017.
 4. Przedstawienie przez Członków Komisji Rewizyjnej sprawozdania za okres sprawozdawczy- rok 2017.
 5. Przedstawienie przez Radę LGD Ziemia Lubawska sprawozdania za okres sprawozdawczy- rok 2017.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Udzielenie Zarządowi absolutorium i podjęcie uchwały.
 8. Przerwa kawowa.
 9. Przedstawienie zmian dokonanych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ZL oraz ich przyjęcie.
 10.  Przedstawienie zmian w Procedurze oceny wyboru operacji zrealizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” oraz ich przyjęcie.
 11. Odwołanie organów Stowarzyszenia w związku z wygaśnięciem kadencji.
 12. Wybór organów Stowarzyszenia na nową kadencję.
 13. Przedstawienie planu działania i planu finansowego na rok 2018.
 14. Dyskusja nad założeniami planów oraz ich przyjęcie.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.