facebook
14 – 260 Lubawa, ul. Biskupów Chełmińskich 1 56 49 181 63 514 154 474

O Stowarzyszeniu

W zakładce tej znajdują Państwo podstawowe informacje o Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska jego Organach, dokumenty regulujące funkcjonowanie Stowarzyszenia, a także informacje na temat członkostwa w Stowarzyszeniu. Tutaj publikowane będą również zapytania cenowe. 

Jesteśmy organizacją pozarządową założoną w 2006 roku. Działamy na terenie sześciu gmin wiejskich (Rybno, Lubawa, Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie) oraz dwóch gmin miejskich (Lubawa i Nowe Miasto Lubawskie). 

Naszym celem jest działalność na rzecz wspierania i upowszechniania zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowania partnerstwa i dialogu oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich. 

Organy Stowarzyszenia

Najważniejszym organem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Lubawska jest Walne Zebranie Członków, do którego kompetencji należy w szczególności: 

 • uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu, regulaminu obrad oraz rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku, 
 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych określających działanie organów Stowarzyszenia, 
 • wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Rady w głosowaniu tajnym, 
 • ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, 
 • decydowanie o zbyciu składników majątku trwałego Stowarzyszenia,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego, 
 • uchwalenie planów działania Stowarzyszenia i planów finansowych, w tym Lokalnej Strategii Rozwoju, 
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej, podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi, 
 • podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji, 
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy członków lub nieprzyjęcia w poczet członków,
 • powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, 
 • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nadaje Zarządowi upoważnienie do wprowadzania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska w składzie:

 • Prezes – Hanna Bem
 • Wiceprezes – Jacek Wolski 
 • Sekretarz – Marcin Zalewski 
 • Skarbnik – Ewa Adamczak 
 • Członek – Monika Empel 
 • Członek – Jerzy Grządzielewski 
 • Członek – Zbigniew Lewicki 
 • Członek – Marek Szymański

 

Do kompetencji Komisji należy w szczególności: 

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,  
 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania,  
 • zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania, proponowanie ich porządku dziennego i regulaminu obrad oraz regulaminu wyboru władz Stowarzyszenia,  
 • przedstawianie własnych wniosków oraz wniosków zgłoszonych Zarządowi na Walne Zebranie przez członków Stowarzyszenia,
 • ustalanie i uchylanie regulaminów innych niż zastrzeżone dla Walnego Zebrania, 
 • zawieszanie w czynnościach swoich członków w przypadkach dokonania czynności wykraczających przeciwko uchwałom władz Stowarzyszenia, 
 • podejmowanie uchwał o prowadzeniu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej z określeniem jej formy oraz udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,  
 • składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu ze swojej działalności w okresie kadencji, 
 • przyjmowanie członków Stowarzyszenia, za wyjątkiem podmiotów posiadających osobowość prawną, będących jednostkami samorządu terytorialnego,  
 • wykluczanie członków Stowarzyszenia, 
 • inicjowanie organizacji szkoleń i projektów. 

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska w składzie: 

 • Przewodniczący – Dorota Nowińska
 • Sekretarz –  Iwona Marzena Zielińska
 • Członek – Paweł Tesmer 

 

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

 • przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z zapisami Statutu LGD i uchwał władz, 
 • kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,  
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi, bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie, 
 • przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, 
 • zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu w spawach nie cierpiących zwłoki. 

 

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska w składzie: 

 • Przewodniczy – Bogusław Łukwiński (sektor publiczny, Urząd Gminy Rybno) 
 • Wiceprzewodnicząca – Maria Burzyńska (sektor gospodarczy, Biuro Rachunkowe Maria Burzyńska) 
 • Sekretarz – Krzysztof Puwalski (sektor publiczny, Starostwo Powiatowe W Nowym Mieście Lubawskim) 
 • Członek – Brygida Jęczewska (sektor społeczny, Fundacja Wsparcia i Rozwoju Impuls) 
 • Członek – Karolina Nalik (sektor społeczny, Oddział Gminny Związku  OSP RP w Biskupcu) 
 • Członek – Feliks Stachowicz (sektor społeczny, mieszkaniec)
 • Członek – Zbigniew Kremski (sektor społeczny, Nowomiejskie Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Błękitna Mila”) 
 • Członek – Jan Ostrowski (sektor gospodarczy, Zakład Usługowo-Handlowy Ostrowski Jan)  
 • Członek – Sylwester Kasprowicz (sektor publiczny, Radny Gminy Rybno) 

Do kompetencji Rady należy w szczególności: 

 • wybór operacji, które mają być realizowane w ramach LSR, 
 • opracowanie regulaminu Rady.
 
 

Lokalna Grupa Działania

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Lokalna Grupa Działania

Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027

Trwają prace nad nową lokalną strategią rozwoju lokalnej grupy działania ziemia Lubawska na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania

Masz pomysł na projekt?

Szukasz do współpracy partnera z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska?

Napisz do nas i opisz krótko swoje potrzeby.

  POLSKI LEKARZ W HADZE

  Polski Lekarz w
  Hadze Polski Lekarz w
  Hadze

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

  Polski Lekarz w Hadze

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  WhatsApp Image 2022-03-14 at 14.18.07
  WhatsApp Image 2022-03-14 at 14.18.07 (2)
  WhatsApp Image 2022-03-14 at 14.18.07 (2)

  Polski Lekarz w Hadze

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

  POLSKI

  Polski Hadze

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

  TEST TEST TEST TEST

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard d

  TEST TEST TEST TEST

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard d

  TEST TEST TEST TEST

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard d

  TEST TEST

  TEST TEST

  Polski Lekarz w Hadze

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

  TEST TEST TEST TEST

  TEST TEST TEST TEST

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  Serdecznie zapraszamy !!!

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  Formularz Kontaktowy

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

    Polski Lekarz W Hadze

    Poniedziałek 08.00-17.00
    Wtorek 08.00-17.00
    Środa 08.00-17.00
    Czwartek 08.00-17.00
    Piątek 08.00-17.00
    Sobota 08.00-17.00
    Niedziela 08.00-17.00

    Każdego dnia jest przerwa na lunch i konsultacje 12.00 - 13.00. Podczas tej godziny również nie odbieramy telefonów.

    W dni ustawowo wolne od pracy , oraz poza godzinami otwarcia prosimy dzwonić na Szpitalna Izbę Przyjęć pod nr telefonu 070-346-96-69

    Adres

    De la Reyweg 168, 2571 GG Den Haag, Holandia

    KvK:

    0000000

    Telefon

    070-2195900

    Działamy na terenie sześciu gmin wiejskich: Biskupiec, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie, Grodziczno, Rybno, Lubawa
    oraz dwóch gmin miejskich: Lubawa i Nowe Miasto Lubawskie. 

    Kontakt

    Telefon

    56 49 181 63, 514 154 474

    adres

    14 – 260 Lubawa
    ul. Biskupów Chełmińskich 1

    Gminy członkowskie

    logo_ng
    Leader
    logo750_beztla
    indeks

    „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.” Celem operacji jest: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.