facebook
14 – 260 Lubawa, ul. Biskupów Chełmińskich 1 56 49 181 63 514 154 474

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2020

Ogłoszenie nr  3/2020

o naborze wniosków o przyznanie pomocy

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020

Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska (LSR 2014 – 2020)

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020

I. Termin składania wniosków:

 1. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć poprzez generator wniosków OMIKRON dostępny na stronie internetowej www.lgdziemialubawska.pl, wydrukować, a następnie złożyć podpisany przez uprawnione osoby osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie od 17.02.2020 r. do 03.03.2020 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. (Ostatniego dnia naboru tj. 03.03.2020 r. składanie wniosków będzie możliwe od godziny 8:00 do 13:00).
 2. Wnioskodawcy, którzy złożą wnioski w innej formie lub po upłynięciu terminu zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II.Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy jest biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, Wielkie Bałówki 14, 13-306 Kurzętnik. Wniosek należy złożyć w generatorze, wydrukować, a następnie złożyć podpisany przez uprawnione osoby osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć do wniosku w wersji papierowej  jak również nagrane na CD w formie skanów w formacie PDF.

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w lewym dolnym rogu wydrukowanego wniosku znajdowała się suma kontrolna, a nie napis „wydruk próbny”.

Link do generatora:

GENERATOR

III. Forma wsparcia:

Refundacja poniesionych wydatków.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LSR poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań OZE- czyli działalność związana z edukacją przyrodniczą- wzrost intensywności ruchu turystycznego, wzrost liczby lokalnych liderów animujących przedsięwzięcia społeczno-kulturalne.

IV.I Nazwa projektu grantowego

Projekty podnoszące wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i OZE: aktywizacja, integracja i edukacja mieszkańców obszaru LGD.

V. Uprawnieni wnioskodawcy:

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm.:

–        Gminy lub powiaty, jeśli ich obszar jest obszarem wiejskim objętym LSR LGD Ziemia Lubawska.

–       Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Ziemia Lubawska.

–        Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Ziemia Lubawska, nieprowadzące działalności gospodarczej.

–        Osoby prawne, jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Ziemia Lubawska.

–        Sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej, reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność prawną.

O wsparcie finansowe  nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:

1.Warunki udzielenia wsparcia określa:

-Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2014 – 2020.

-Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (DZ.U.2017 poz. 722 z póżn.zm.)

– Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności.

 1. Kryteria wyboru operacji:

-pozytywny wynik wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),

– uzyskanie co najmniej 40 % minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej. – (Kryteria Horyzontalne, Kryteria Jakościowe)

Kryteria oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR 2014-2020 oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.

Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej oraz zgodne z LSR 2014-2020.

VII. Dokumenty do pobrania, w tym potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

VIII. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru:

 1. Wniosek o powierzenie grantu- wniosek należy złożyć poprzez generator wniosków Omikron udostępniony na stronie www.lgdziemialubawska.pl wydrukować, a następnie złożyć podpisany przez uprawnione osoby osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
 2. Załączniki według informacji zawartej w sekcji VII.
 3.  Za niezbędne uznaje się dołączenie przez wnioskodawcę:
 • wstępnego harmonogramu zawierającego zakres szkoleń/warsztatów, ich ilość i czas trwania oraz tytuł szkolenia i grupę odbiorców.
 • informacji na temat miejsca, gdzie dana impreza lub warsztat ma się odbywać.
 • informacji na jakiej zasadzie będzie odbywała się rekrutacja uczestników warsztatów.
 • notatek z rozeznania rynku zapewniających słuszność poniesionych kosztów, ukazujących potrzebę zakupu danego sprzętu. (Dlaczego zakup, a nie wynajem danego sprzętu)
 • informacji gdzie po zakończeniu projektu przechowywany będzie sprzęt i w jakim celu będzie on po jego zakończeniu wykorzystywany.

IX. Limit środków w naborze i maksymalny poziom dofinansowania operacji

1) Limit środków w ramach konkursu: 200 000,00 zł.

2) Intensywność wsparcia:

a) wysokość dofinansowania stanowi wartość nie wyższą niż 63,63% kosztów kwalifikowanych -dla jednostek finansów publicznych

b) nie wyżej niż 100% kosztów kwalifikowanych – w pozostałych przypadkach z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

 podmioty nie wykonujące działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

 organizacje pozarządowe, które wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej ( sekcje, koła)- jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc między innymi w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

c) suma kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 100 000,00 zł na danego beneficjenta.

d) suma grantów udzielona jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu nie przekracza 20% kwoty pomocy na ten projekt.

Maksymalna kwota zadania 20 000,00 zł.

Minimalna kwota zadania 5 000,00 zł.

X. Miejsce i sposób udzielania doradztwa potencjalnym Wnioskodawcom.

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Ziemia Lubawska osobiście w biurze LGD, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu doradztwa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 14:00. Ostatniego dnia naboru doradztwo nie będzie prowadzone. Na doradztwo prosimy, aby wnioskodawca zabrał ze sobą Statut organizacji oraz wydruk z KRS. Doradztwo mailowe oraz telefoniczne nie będzie punktowane!

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonywać telefonicznie pod numerem 56 49 181 63 lub  514 154 474.

XI. Dodatkowe dokumenty:


Data publikacji ogłoszenia: 31.01.2020 r.

Lokalna Grupa Działania

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Lokalna Grupa Działania

Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027

Trwają prace nad nową lokalną strategią rozwoju lokalnej grupy działania ziemia Lubawska na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania

Masz pomysł na projekt?

Szukasz do współpracy partnera z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska?

Napisz do nas i opisz krótko swoje potrzeby.

  POLSKI LEKARZ W HADZE

  Polski Lekarz w
  Hadze Polski Lekarz w
  Hadze

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

  Polski Lekarz w Hadze

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  WhatsApp Image 2022-03-14 at 14.18.07
  WhatsApp Image 2022-03-14 at 14.18.07 (2)
  WhatsApp Image 2022-03-14 at 14.18.07 (2)

  Polski Lekarz w Hadze

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

  POLSKI

  Polski Hadze

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

  TEST TEST TEST TEST

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard d

  TEST TEST TEST TEST

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard d

  TEST TEST TEST TEST

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard d

  TEST TEST

  TEST TEST

  Polski Lekarz w Hadze

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

  TEST TEST TEST TEST

  TEST TEST TEST TEST

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  Serdecznie zapraszamy !!!

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  Formularz Kontaktowy

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

    Polski Lekarz W Hadze

    Poniedziałek 08.00-17.00
    Wtorek 08.00-17.00
    Środa 08.00-17.00
    Czwartek 08.00-17.00
    Piątek 08.00-17.00
    Sobota 08.00-17.00
    Niedziela 08.00-17.00

    Każdego dnia jest przerwa na lunch i konsultacje 12.00 - 13.00. Podczas tej godziny również nie odbieramy telefonów.

    W dni ustawowo wolne od pracy , oraz poza godzinami otwarcia prosimy dzwonić na Szpitalna Izbę Przyjęć pod nr telefonu 070-346-96-69

    Adres

    De la Reyweg 168, 2571 GG Den Haag, Holandia

    KvK:

    0000000

    Telefon

    070-2195900

    Działamy na terenie sześciu gmin wiejskich: Biskupiec, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie, Grodziczno, Rybno, Lubawa oraz
    dwóch gmin miejskich: Lubawa i Nowe Miasto Lubawskie. 

    Kontakt

    Telefon

    56 49 181 63, 514 154 474

    adres

    14 – 260 Lubawa
    ul. Biskupów Chełmińskich 1

    Gminy członkowskie

    logo_ng
    Leader
    logo750_beztla
    indeks

    „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.” Celem operacji jest: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.