POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA

Na podstawie §7 pkt 1 Regulaminu Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, informujemy, iż w dniu 28.06.2022 r. o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, w celu zapoznania się i rozpatrzenia złożonych do biura Lokalnej Grupy Działania wniosków w ramach prowadzonych konkursów nr 1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej; nr 2/2022 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych; nr 3/2022 Rozwój standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD.

Miejsce obrad Rady stanowić będzie siedziba biura LGD ZL ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa

Obecność Członków Rady jest obowiązkowa.

Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska:

1. Przywitanie uczestników przez Przewodniczącego Rady.
2. Weryfikacja listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad Rady.
3. Wybór Sekretarza Rady.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej obrad Rady.
5. Przedstawienie przez Przewodniczącego aktualnych ocen i listy rankingowej.
6. Podjęcie uchwał.
7. Zamknięcie posiedzenia Rady LGD ZL.