Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Dzisiaj świętujemy, ponieważ 27 lutego to Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. W tym roku obchodzimy również 18 lat działalności LGD ZL. Z tej okazji życzymy wszystkim członkom Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, pracownikom biura i sympatykom LGD ZL samych pomyślności. LGD ZL jest Stowarzyszeniem którego celem jest działalność na rzecz wspierania i upowszechniania zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowania partnerstwa i dialogu oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich. Dziękujemy, że jesteście z nami. Składamy również wszystkim organizacjom pozarządowym najserdeczniejsze życzenia – radości z wykonywanej pracy oraz determinacji i siły…
Read More
Lokalna Strategia Rozwoju na Lata 2023-2030 (informacje)

Lokalna Strategia Rozwoju na Lata 2023-2030 (informacje)

Kolejna garść informacji dla Państwa. Dzisiaj skupmy się na dwóch wyrazach: operacje i granty. Zwykle słowo operacja ma inne znaczenie, bardziej medyczne, u nas operacja oznacza „projekt opisany we wniosku o wsparcie i przewidziany do realizacji w ramach wdrażania LSR”, czyli składacie Państwo do nas wniosek – fachowo nazwany – wniosek o wsparcie, i opisujecie w nim swoje zamierzenie, które w tej nomenklaturze nazywa się operacją. Kiedy będziemy używać słowa operacja chodzi nam o Wasz pomysł. W naszej LSR, mamy nadzieję, że ten skrót już zapamiętaliście, ale przypomnijmy - jest to - Lokalna Strategia Rozwoju, nasza biblia i kompendium wiedzy, w której znajdziecie także określenie operacja własna. Tutaj…
Read More
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia

Dnia 15 lutego 2024 roku w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej w Lubawie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Zebranie zaplanowane było na godzinę 15:15, natomiast z powodu braku kworum obrady rozpoczęto o godzinie 15:30. Wszystkich zebranych powitała Prezes Zarządu LGD Ziemia Lubawska Pani Hanna Bem i otworzyła obrady. Część porządku obrad została zmieniona, tzn. procedury, kryteria i regulaminy związane z nowym okresem programowania 2023 - 2027 zostaną przyjęte na kolejnym Walnym, które będzie zebraniem wyborczym, ponieważ 17 marca 2024 r. upływa kadencja Rady i Komisji Rewizyjnej. Podczas zebrania Wiceprezes Zarządu Pan Jacek Wolski przedstawił…
Read More
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2030 (informacje)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2030 (informacje)

Dzisiaj pierwsza z cyklu informacji o Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2023-2030. Jesteśmy organizacją pozarządową działającą na terenie Ziemi Lubawskiej już 18 lat. Naszym celem są działania na rzecz wspierania i upowszechniania zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, budowania partnerstwa i dialogu oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich. Opracowana, zatwierdzona i udostępniona dla Państwa Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to dokument podstawowy, najważniejszy oraz najbardziej szczegółowo opisujący wszystko co ważne w nowej perspektywie finansowej w naszym obszarze działania. To do niej będziecie sięgać po informacje o…
Read More
Warsztat Refleksyjny nad realizacją LSR LGD Ziemia Lubawska

Warsztat Refleksyjny nad realizacją LSR LGD Ziemia Lubawska

Szanowni mieszkańcy, wnioskodawcy, beneficjenci, partnerzy i sympatycy Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, serdecznie zapraszamy do udziału w Warsztacie Refleksyjnym, którego celem będzie analiza wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej efektów, a także działań prowadzonych przez LGD. Warsztat odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r. od godz. 9:00 do godz. 15.00 w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej. Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztacie do dnia 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) pod adresem e-mail: biuro@lgdziemialubawska.pl lub numerem telefonu: 514-154-474. Przedmiotem spotkania będzie dyskusja wokół poniższych tematów: Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą ? W…
Read More
Konkurs rękodzielniczy “Ze starego coś nowego”

Konkurs rękodzielniczy “Ze starego coś nowego”

Uprzejmie informujemy, że już od jutra, tj. 15 lutego 2024 r., można składać prace w konkursie rękodzielniczym „Ze starego coś nowego”. Konkurs organizowany jest przez Muzeum Lokalne i Stowarzyszenie Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego w Łąkorzu wraz z partnerem - Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska pod patronatem medialnym „Gazety Nowomiejskiej”. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich osób z regionu Ziemi Lubawskiej zainteresowanych lub zajmujących się rękodziełem. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 różne prace, których forma jest dowolna (max. wymiar pracy to 50 cm x 50 cm). Prace należy dostarczyć osobiście, do 15 marca 2024 r. na jeden z…
Read More
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska informuje, że dnia 15.02.2024 r. o godzinie 15:15 w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej, przy ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum II termin ustala się na godzinę 15:30.  Proponowany porządek obrad: Otwarcie zebrania, powitanie Członków i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza, komisji uchwał i wniosków. Przedstawienie przez Członków Zarządu sprawozdań merytorycznego i finansowego za okres sprawozdawczy - rok 2023 i przyjęcie uchwał. Przedstawienie przez Członków Komisji Rewizyjnej sprawozdania za okres sprawozdawczy - rok 2023 i przyjęcie…
Read More
Spotkanie Rady, Zarządu i pracowników biura LGD Ziemia Lubawska

Spotkanie Rady, Zarządu i pracowników biura LGD Ziemia Lubawska

Dnia 23 listopada w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej odbyło się spotkanie Rady, Zarządu i pracowników biura LGD Ziemia Lubawska dotyczące kryteriów wyboru operacji w nowym okresie programowania 2023-2030. Omówiono przede wszystkim sposób realizacji poszczególnych przedsięwzięć, które będą wdrażane w ramach LSR LGD Ziemia Lubawska. Lokalne kryteria wyboru operacji są dla nas bardzo istotnym zadaniem, ponieważ ich realizacja przekłada się bezpośrednio na osiągnięcie zawartych celów i wskaźników w naszej nowej strategii.
Read More