facebook
14 – 260 Lubawa, ul. Biskupów Chełmińskich 1 56 49 181 63 514 154 474

OGŁOSZENIE O NABORZE 3/2022 ROZWÓJ STANDARDU INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, KULTUROWEJ LUB REKREACYJNEJ ORAZ POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI NA OBSZARZE LGD

Ogłoszenie nr 3/2022

o naborze wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska (LSR 2014-2020)

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska ogłasza nabór wniosków na przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014-2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie:

od 19 kwietnia 2022 roku do 10 maja 2022 roku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00. Ostatniego dnia naboru tj. 10 maja 2022 roku składanie wniosków będzie możliwe do godziny 13:00.

Wnioski należy składać po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny przekazania dokumentów.

II. Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy jest biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14 – 260 Lubawa.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z instrukcją, wydrukować, a następnie złożyć kompletny, podpisany przez uprawnione osoby osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek powinno się nagrać na nośnik elektroniczny (np. płyta CD). Załączniki należy dołączyć do wniosku w wersji papierowej jak również nagrane na nośniku elektronicznym w formacie PDF.

Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia 2 egzemplarzy wniosku wraz z kompletem dokumentów, wnioski należy wpiąć w skoroszyt lub segregator, bez używania zszywek i koszulek.

Wnioski składane drogą pocztową, elektroniczną lub faksem nie będą uwzględniane.

III. Forma wsparcia:

Refundacja poniesionych kosztów.

IV. Zakres tematyczny operacji

Rozwój standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD.

V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji:

 1. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia zostały wskazane w:

– Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późn. zm.

– Lokalnej Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2014 – 2020

– Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności.

 1. Kryteria wyboru operacji:

– pozytywny wynik wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),

– uzyskanie co najmniej 40% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej.

– Kryteria oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR 2014-2020 oraz punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.

– Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny wstępnej oraz zgodne z LSR 2014-2020.

VI. Dokumenty do pobrania, w tym potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy:
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – OTWÓRZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) – OTWÓRZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) – OTWÓRZ

2. Formularz umowy o przyznaniu pomocy

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – OTWÓRZ

3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) – OTWÓRZ

4. Formularz wniosku o płatność

 • Wniosek o płatność (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) – OTWÓRZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) – OTWÓRZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) – OTWÓRZ

5. Narzędzia pomocnicze:

VII. Limit środków w naborze i maksymalny poziom dofinansowania operacji:

1) Limit w ramach konkursu: 1 577 648,16 zł (wynika z przeliczenia kwoty 394 412,04 Euro x 4 PLN)

Maksymalna kwota wsparcia na jednego beneficjenta: 197 206,02  zł

2) Minimalna całkowita wartość projektu 50.000,00 zł

3) Intensywność wsparcia:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych – 138 044,21 zł, w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeśli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3,
 • 100% kosztów kwalifikowalnych – 197 206,02  zł – w przypadku:

– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – jeśli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8;

 • nie wyższa niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – jednostki sektora finansów publicznych – 125 482,19, 36,37%  stanowi wymagany wkład krajowych środków publicznych,

UWAGA!

W przypadku wniosku o przyznanie pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych maksymalna kwota pomocy wpisana do wniosku nie może być wyższa niż 125 482,19 zł  i powinna stanowić do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

IX. Miejsce udostępniania LSR oraz dokumentacji konkursowej:

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Ziemia Lubawska: www.lgdziemialubawska.pl oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14 – 260 Lubawa

Dodatkowo formularze wniosków o przyznanie pomocy, o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania, oraz formularz wzoru umowy można pobrać ze stron internetowych:

X. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom: 

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska osobiście w biurze LGD, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu doradztwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. Ostatniego dnia naboru doradztwo nie będzie prowadzone!

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonywać telefonicznie pod numerem 56 49 181 63 lub 514 154 474.

XI. Dodatkowe dokumenty:

Uwaga! W przypadku, gdy kilka operacji uzyska jednakową liczbę punktów w ocenie kryterialnej kolejność na liście operacji wybranych do dofinansowania ustalana jest wg terminu złożenia wniosku, tzn. wniosek złożony wcześniej jest umieszczany na liście w pierwszej kolejności.


Data publikacji ogłoszenia: 4.04.2022 r.

Lokalna Grupa Działania

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Lokalna Grupa Działania

Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027

Trwają prace nad nową lokalną strategią rozwoju lokalnej grupy działania ziemia Lubawska na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania

Masz pomysł na projekt?

Szukasz do współpracy partnera z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska?

Napisz do nas i opisz krótko swoje potrzeby.

POLSKI LEKARZ W HADZE

Polski Lekarz w
Hadze Polski Lekarz w
Hadze

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

Polski Lekarz w Hadze

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

To jest nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

To jest nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

To jest nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

To jest nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

WhatsApp Image 2022-03-14 at 14.18.07
WhatsApp Image 2022-03-14 at 14.18.07 (2)
WhatsApp Image 2022-03-14 at 14.18.07 (2)

Polski Lekarz w Hadze

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

POLSKI

Polski Hadze

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

TEST TEST TEST TEST

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard d

TEST TEST TEST TEST

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard d

TEST TEST TEST TEST

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard d

TEST TEST

TEST TEST

Polski Lekarz w Hadze

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

TEST TEST TEST TEST

TEST TEST TEST TEST

To jest nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet,

To jest nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet,

To jest nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet,

Serdecznie zapraszamy !!!

To jest nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet,

To jest nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet,

To jest nagłówek

Lorem ipsum dolor sit amet,

Formularz Kontaktowy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Działamy na terenie sześciu gmin wiejskich: Biskupiec, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie, Grodziczno, Rybno, Lubawa oraz
dwóch gmin miejskich: Lubawa i Nowe Miasto Lubawskie. 

Kontakt

Telefon

56 49 181 63, 514 154 474

adres

14 – 260 Lubawa
ul. Biskupów Chełmińskich 1

Gminy członkowskie

logo_ng
Leader
logo750_beztla
indeks

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.” Celem operacji jest: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.