facebook
14 – 260 Lubawa, ul. Biskupów Chełmińskich 1 56 49 181 63 514 154 474

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2023 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ogłoszenie nr 1/2023 o naborze wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska (LSR 2014 -2020)

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020:

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR

z wyłączeniem operacji  wymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (chyba że wnioskodawca na dzień złożenia wniosku posiada przeprowadzoną procedurę i dokument potwierdzający ostateczność decyzji/brak wniesienia sprzeciwu)

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN REALIZACJI PROJEKTÓW: 31 MAJA 2024.


I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w terminie:

od 31 sierpnia 2023 roku do 14 września 2023 roku

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15:00, z tym że ostatniego dnia naboru tj. 14 września 2023 roku składanie wniosków będzie możliwe do godziny 12:00.


II. Miejsce składania wniosków:

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy jest biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14 – 260 Lubawa.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z instrukcją, wydrukować, a następnie złożyć kompletny, podpisany przez uprawnione osoby osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy również nagrać na nośnik elektroniczny (np. płyta CD). Załączniki należy dołączyć do wniosku w wersji papierowej oraz nagrane na nośniku elektronicznym w formacie PDF.

Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia 2 egzemplarzy wniosku wraz z kompletem dokumentów. Wnioski należy wpiąć w skoroszyt lub segregator, bez używania zszywek i koszulek.

Wnioski składane drogą pocztową, elektroniczną lub faksem nie będą rozpatrywane.

 

III. Forma wsparcia:

Premia w wysokości 100 000,00 zł na jednego beneficjenta.


IV. Limit środków w naborze i maksymalny poziom dofinansowania operacji

Limit wynosi 1 205 130,28 PLN(wynika z przeliczenia kwoty: 301 282,57 Euro x 4 PLN)


V. Zakres tematyczny operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej.


VI. Uprawnieni wnioskodawcy:

Wnioskodawcami mogą być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.):

 1. Osoba fizyczna, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 poz. 803).

 

VII. Warunki udzielania wsparcia oraz kryteria wyboru operacji

 1. Warunki udzielenia wsparcia określa:
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.),
 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.
 1. Kryteria wyboru operacji:
 • pozytywny wynik wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR (przez operację zgodną z LSR rozumie się operację, która spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 2 ustawy RLKS),
 • uzyskanie co najmniej 40% minimalnej liczby punktów możliwych do pozyskania w ramach oceny punktowej: spełnienia kryteriów horyzontalnych i jakościowych, tj. co najmniej 18 punktów.

Ocenie punktowej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione na etapie wstępnej oceny wniosku oraz zgodne z LSR LGD Ziemia Lubawska na lata 2014-2020.

Karta oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR 2014-2020 oraz oceny punktowej stanowią załącznik do ogłoszenia.


VIII. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z):
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – OTWÓRZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – OTWÓRZ
 1. Biznesplan (wersja 5z):
 • Biznesplan (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Biznesplan (*.docx) – OTWÓRZ
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – OTWÓRZ
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – OTWÓRZ
 1. Formularz umowy o przyznanie pomocy (wersja 6z):
 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – OTWÓRZ
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) – OTWÓRZ
 1. Formularz wniosku o płatność (wersja 5z):
 • Wniosek o płatność (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) – OTWÓRZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) – OTWÓRZ
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx) – OTWÓRZ
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) – OTWÓRZ
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – OTWÓRZ
 1. Narzędzia pomocnicze:
 • RODO klauzule 19.2 Oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 • RODO klauzule DO KARTY WKŁADU RZECZOWEGO 19.2Oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy
 • RODO klauzule DO LISTY OBECNOŚCI 19.2Oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jako uczestnika szkolenia/warsztatów w zakresie operacji dotyczącej wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społecznej lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, innowacyjności.

 

IX. Miejsce udostępniania LSR oraz dokumentacji konkursowej:

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Ziemia Lubawska: www.lgdziemialubawska.pl (zakładka Nabory/Aktualne nabory) oraz w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14 – 260 Lubawa.

Dodatkowo formularze wniosków o przyznanie pomocy, o płatność wraz z instrukcją ich wypełniania, oraz formularz wzoru umowy można pobrać ze stron internetowych:

 

X. Miejsce i sposób doradztwa udzielanego potencjalnym Wnioskodawcom: 

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska osobiście w biurze LGD, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu doradztwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

Ostatniego dnia naboru doradztwo nie będzie prowadzone.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonywać telefonicznie pod numerem: 56 49 181 63 lub 514 154 474.

 

XI. Dodatkowe dokumenty:

 

Uwaga! W przypadku, gdy kilka operacji uzyska jednakową liczbę punktów w ocenie kryterialnej kolejność na liście operacji wybranych do dofinansowania ustalana jest według terminu złożenia wniosku, tzn. wniosek złożony wcześniej jest umieszczany na liście w pierwszej kolejności.

 

Data publikacji ogłoszenia: 16.08.2023 r.

Lokalna Grupa Działania

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Lokalna Grupa Działania

Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027

Trwają prace nad nową lokalną strategią rozwoju lokalnej grupy działania ziemia Lubawska na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania

Masz pomysł na projekt?

Szukasz do współpracy partnera z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska?

Napisz do nas i opisz krótko swoje potrzeby.

  POLSKI LEKARZ W HADZE

  Polski Lekarz w
  Hadze Polski Lekarz w
  Hadze

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

  Polski Lekarz w Hadze

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  WhatsApp Image 2022-03-14 at 14.18.07
  WhatsApp Image 2022-03-14 at 14.18.07 (2)
  WhatsApp Image 2022-03-14 at 14.18.07 (2)

  Polski Lekarz w Hadze

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

  POLSKI

  Polski Hadze

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

  TEST TEST TEST TEST

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard d

  TEST TEST TEST TEST

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard d

  TEST TEST TEST TEST

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard d

  TEST TEST

  TEST TEST

  Polski Lekarz w Hadze

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

  TEST TEST TEST TEST

  TEST TEST TEST TEST

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  Serdecznie zapraszamy !!!

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  Formularz Kontaktowy

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

    Polski Lekarz W Hadze

    Poniedziałek 08.00-17.00
    Wtorek 08.00-17.00
    Środa 08.00-17.00
    Czwartek 08.00-17.00
    Piątek 08.00-17.00
    Sobota 08.00-17.00
    Niedziela 08.00-17.00

    Każdego dnia jest przerwa na lunch i konsultacje 12.00 - 13.00. Podczas tej godziny również nie odbieramy telefonów.

    W dni ustawowo wolne od pracy , oraz poza godzinami otwarcia prosimy dzwonić na Szpitalna Izbę Przyjęć pod nr telefonu 070-346-96-69

    Adres

    De la Reyweg 168, 2571 GG Den Haag, Holandia

    KvK:

    0000000

    Telefon

    070-2195900

    Działamy na terenie sześciu gmin wiejskich: Biskupiec, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie, Grodziczno, Rybno, Lubawa oraz
    dwóch gmin miejskich: Lubawa i Nowe Miasto Lubawskie. 

    Kontakt

    Telefon

    56 49 181 63, 514 154 474

    adres

    14 – 260 Lubawa
    ul. Biskupów Chełmińskich 1

    Gminy członkowskie

    logo_ng
    Leader
    logo750_beztla
    indeks

    „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.” Celem operacji jest: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.