facebook
14 – 260 Lubawa, ul. Biskupów Chełmińskich 1 56 49 181 63 514 154 474
Nasz wpis

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska informuje, że dnia 15.02.2024 r. o godzinie 15:15 w Lubawskim Centrum Aktywności Społecznej, przy ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia. W przypadku braku kworum II termin ustala się na godzinę 15:30.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie Członków i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza, komisji uchwał i wniosków.
 3. Przedstawienie przez Członków Zarządu sprawozdań merytorycznego i finansowego za okres sprawozdawczy – rok 2023 i przyjęcie uchwał.
 4. Przedstawienie przez Członków Komisji Rewizyjnej sprawozdania za okres sprawozdawczy – rok 2023 i przyjęcie uchwały.
 5. Przedstawienie przez Radę LGD Ziemia Lubawska sprawozdania za okres sprawozdawczy – rok 2023 i przyjęcie uchwały.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Udzielenie Zarządowi absolutorium i podjęcie uchwały.
 8. Przedstawienie planu działania i planu finansowego na rok 2024 i przyjęcie uchwał.
 9. Przedstawienie informacji o przyjęciach i skreśleniach z listy członków Stowarzyszenia.
 10. Przedstawienie zmian w Regulaminie funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska i przyjęcie uchwały.
 11. Przedstawienie planu szkoleń członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD w zakresie niezbędnym do zadań wynikających z ich kompetencji i przyjęcie uchwały.
 12. Przedstawienie Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji i przyjęcie uchwały.
 13. Przedstawienie Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2023-2030 wraz z załącznikami i przyjęcie uchwały.
 14. Przedstawienie Procedury wyboru i oceny grantobiorców uwzględniających kryteria wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z załącznikami i przyjęcie uchwały.
 15. Przedstawienie Lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów wyboru i przyjęcie uchwały.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane posty