Ewaluacja zewnętrzna Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Lubawska na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska na podstawie wytycznych nr 10/1/2022 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przedstawia ewaluację zewnętrzną Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wyniki przeprowadzonej analizy pokazują, że większość wyzwań wiąże się z nowym okresem programowania UE na lata 2021-2027, a część z działaniami realizowanymi w obecnym okresie.

W nawiązaniu do rekomendacji przedstawionych w raporcie LGD Ziemia Lubawska w kolejnej perspektywie finansowej nadal będzie stawiała na przedsięwzięcia polegające na zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej oraz wspieraniu osób, organizacji pozarządowych i innych instytucji w procesie ubiegania się o środki zewnętrzne. Postaramy się intensywnie włączać młodzież (z uwagi na wysoki stopień migracji) oraz seniorów (z uwagi na starzejące się społeczeństwo) w działania integrujące i aktywizujące, a także kierować więcej działań wspierających i aktywizujących do kobiet powracających na rynek pracy. Ponadto dopracujemy termin innowacyjności, którego definicja nie była jednoznaczna. Planujemy również zbudować silną, rozpoznawalną i spójną wizualnie markę Ziemi Lubawskiej w oparciu o zasoby przyrodnicze i cieki wodne.

Ewaluacja zewnętrzna LSR LGD Ziemia Lubawska na lata 2014-2020