facebook
14 – 260 Lubawa, ul. Biskupów Chełmińskich 1 56 49 181 63 514 154 474
Nasz wpis

Aktualizacja formularzy wniosków o płatność i formularze umów (19.2)

Aktualizacja formularzy wniosków o płatność i formularze umów (19.2)

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia 05.07.2022 r. znak: ZP-138-DDD-WL.611.15.2022.KS przekazała do stosowania zaktualizowane wzory formularzy wniosków o płatność (5z) oraz formularze umów (6z i 9z) na operacje realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (w wersji 9z) – INNE/WŁASNE:

 • Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (9z) – plik .pdf do pobrania (586 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji – plik .pdf do pobrania (129 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych – plik .pdf do pobrania (87 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – plik .pdf do pobrania (246 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) – plik .pdf do pobrania (315 kB) – POBIERZ
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – plik .xlsx do pobrania (121 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – plik .pdf do pobrania (223 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – plik .pdf do pobrania (218 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa – plik .pdf do pobrania (217 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa – plik .pdf do pobrania (219 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – plik .pdf do pobrania (176 kB) – POBIERZ

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (w wersji 6z) – PREMIE:

 • Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (6z) – plik .pdf do pobrania (439 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 1 Biznesplan – plik .pdf do pobrania (503 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych – plik .pdf do pobrania (113 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji – plik .xlsx do pobrania (121 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – plik .pdf do pobrania (223 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – plik .pdf do pobrania (218 kB) – POBIERZ
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – plik .pdf do pobrania (176 kB) – POBIERZ

3) Formularz wniosku o płatność (w wersji 5z) – INNE/WŁASNE:

 • Wzór formularza wniosku o płatność (5z) – plik .pdf do pobrania (479 kB) – POBIERZ
 • Wzór formularza wniosku o płatność (5z) – plik .xlsx do pobrania (164 kB) – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów wspólnie wnioskujących – plik .pdf do pobrania (199 kB) – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów wspólnie wnioskujących – plik .xlsx do pobrania (74 kB) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – plik .pdf do pobrania (986 kB) – POBIERZ

 •  Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – plik .pdf do pobrania (151 kB) – POBIERZ
 •  Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – plik .xlsx do pobrania (29 kB) – POBIERZ

WAŻNE!

Wersja 4z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność, a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność.

Powiązane posty