Posiedzenie Rady LGD Ziemia Lubawska

Posiedzenie Rady LGD Ziemia Lubawska

Na podstawie §7 pkt 1 Regulaminu Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, informujemy że w dniu 18.12.2023 r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, w celu ponownego rozpatrzenia złożonych do biura Lokalnej Grupy Działania protestów w ramach przeprowadzonego konkursu nr 1/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej. Miejsce obrad Rady stanowić będzie siedziba biura LGD ZL: ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa. Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska: 1. Przywitanie uczestników przez Przewodniczącego Rady. 2. Weryfikacja listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad Rady. 3. Wybór Sekretarza obrad Rady. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej obrad Rady.…
Read More
Posiedzenie Rady LGD Ziemia Lubawska

Posiedzenie Rady LGD Ziemia Lubawska

Na podstawie §7 pkt 1 Regulaminu Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, informujemy że w dniu 16.11.2023 r. o godz. 13:30 odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, w celu rozpatrzenia złożonych do biura Lokalnej Grupy Działania protestów w ramach przeprowadzonego konkursu nr 1/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej. Miejsce obrad Rady stanowić będzie siedziba biura LGD ZL: ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa. Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska: 1. Przywitanie uczestników przez Przewodniczącego Rady. 2. Weryfikacja listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad Rady. 3. Wybór Sekretarza obrad Rady. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej obrad Rady. 5.…
Read More
Posiedzenie Rady LGD Ziemia Lubawska

Posiedzenie Rady LGD Ziemia Lubawska

Na podstawie §7 pkt 1 Regulaminu Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, informujemy, iż w dniu 23.10.2023 r. odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, w celu ponownego rozpatrzenia złożonych do biura Lokalnej Grupy Działania wniosków w ramach konkursu nr 1/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej. Miejsce obrad Rady stanowić będzie siedziba biura LGD ZL: ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa. Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska: Przywitanie uczestników przez Przewodniczącego Rady. Weryfikacja listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad Rady. Przedstawienie przez Przewodniczącego aktualnych ocen i listy rankingowej. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do przyznania pomocy…
Read More
Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Na podstawie  §7 pkt 1 Regulaminu Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, informujemy, iż w dniu 16.10.2023 r. o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, w celu zapoznania się i rozpatrzenia złożonych do biura Lokalnej Grupy Działania wniosków w ramach prowadzonego konkursu nr 1/2023 Podejmowanie działalności gospodarczej. Miejsce obrad Rady stanowić będzie siedziba biura LGD ZL: ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa. Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska: Przywitanie uczestników przez Przewodniczącego Rady. Weryfikacja listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad Rady. Wybór Sekretarza Rady. Wybór Komisji Skrutacyjnej obrad Rady. Przedstawienie przez Przewodniczącego…
Read More
Informacja o naborze wniosków

Informacja o naborze wniosków

Informujemy, że na naszej stronie opublikowaliśmy ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin składania wniosków: od 31 sierpnia do 14 września 2023 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Nabory/Aktualne nabory: http://lgdziemialubawska.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2023-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/.    
Read More
POSIEDZENIE RADY LGD ZIEMIA LUBAWSKA

POSIEDZENIE RADY LGD ZIEMIA LUBAWSKA

Na podstawie §7 pkt 1 Regulaminu Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, informujemy, iż w dniu 10.08.2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, w celu ponownego rozpatrzenia złożonych do biura Lokalnej Grupy Działania protestów w ramach przeprowadzonego konkursu nr 2/2022 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych. Miejsce obrad Rady stanowić będzie siedziba biura LGD ZL ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa. Obecność Członków Rady jest obowiązkowa. Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska: 1. Przywitanie uczestników przez Przewodniczącego Rady. 2. Weryfikacja listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad Rady. 3. Wybór Sekretarza obrad Rady.…
Read More
AKTUALIZACJA FORMULARZY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY (5z)

AKTUALIZACJA FORMULARZY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY (5z)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania zaktualizowane formularze wniosków o przyznanie pomocy (5z) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” : na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (PREMIE) na operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (INNE) Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami są również dostępne na stronie internetowej ARiMR pod adresem: https://www.gov.pl/.../poddzialanie-192-wsparcie-na... Dodatkowo dokumenty zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://prow.warmia.mazury.pl/ Wyżej wymienione wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wersja 5z obowiązują dla naborów ogłoszonych po 27…
Read More
Aktualizacja formularzy wniosków o płatność i formularze umów (19.2)

Aktualizacja formularzy wniosków o płatność i formularze umów (19.2)

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia 05.07.2022 r. znak: ZP-138-DDD-WL.611.15.2022.KS przekazała do stosowania zaktualizowane wzory formularzy wniosków o płatność (5z) oraz formularze umów (6z i 9z) na operacje realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (w wersji 9z) – INNE/WŁASNE: Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (9z) – plik .pdf do pobrania (586 kB) – POBIERZ Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji – plik .pdf do pobrania (129 kB) – POBIERZ Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych…
Read More
WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

WYNIKI NABORÓW WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, w dniach od 20 do 28 czerwca 2022 roku oceniała wnioski, które wpłynęły do nas w konkursach nr 1/2022, 2/2022, 3/2022. Wszystkie złożone wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Jednak z uwagi na limit środków określony w danym naborze, nie wszystkie mogą uzyskać dofinansowanie. Listy rankingowe z poszczególnych konkursów znajdują się w zakładce PROW/ nabory 2022. W piątek 8 lipca dokumenty zostaną przekazane do Zarządu Województwa. Wówczas limit naboru ustalony w walucie EUR, zostanie przeliczony po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia…
Read More

POSIEDZENIE RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA

Na podstawie  §7 pkt 1 Regulaminu Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, informujemy, iż w dniu 20.06.2022 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, w celu zapoznania się i rozpatrzenia złożonych do biura Lokalnej Grupy Działania wniosków w ramach prowadzonych konkursów nr 1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej; nr 2/2022 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych; nr 3/2022 Rozwój standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD. Miejsce obrad Rady stanowić będzie siedziba biura LGD ZL: ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa. Obecność Członków Rady jest obowiązkowa. Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy…
Read More