facebook
14 – 260 Lubawa, ul. Biskupów Chełmińskich 1 56 49 181 63 514 154 474
Nasz wpis

Lokalna Strategia Rozwoju Na Lata 2023-2030 (Informacje)

Lokalna Strategia Rozwoju Na Lata 2023-2030 (Informacje)

Kolejnym przedsięwzięciem, które wynika z naszej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Lubawska jest P.2.3. Rozwój pozarolniczej funkcji gospodarstw rolnych. Przedsięwzięcie to skierowane jest do rolników będących właścicielami małego gospodarstwa, którego powierzchnia nie przekracza 10 ha.

Łączna kwota, którą przeznaczymy na tę operację to 491 000 EUR. Środki otrzyma 17 beneficjentów z terenu funkcjonowania LGD Ziemia Lubawska. Nabór wniosków planujemy ogłosić w trybie konkursowym w 2026 roku.

Na co można będzie otrzymać dotację?

Na gospodarstwa agroturystyczne (start GA, rozwój GA) i zagrody edukacyjne (start ZE, rozwój ZE).  Gospodarstwa agroturystyczne będą mogły powstać lub można będzie rozwinąć poprzez dostosowanie małego gospodarstwa do świadczenia usług/rozszerzenia oferty świadczonych w gospodarstwie, usług polegających na: wynajmowaniu pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczeniu innych usług związanych z pobytem.
Z kolei zagrody edukacyjne poprzez dostosowanie małego gospodarstwa do świadczenia usług edukacyjnych/rozszerzenia oferty usług edukacyjnych lub podniesienie standardu świadczonych usług zgodnie ze standardami określonymi przez CDR O/Kraków; obiekty, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych: edukacja w zakresie produkcji roślinnej, edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej, edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych, edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej, edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowe.

Premiowane będą projekty innowacyjne tworzące miejsca pracy dla osób w niekorzystnej sytuacji.

Pomoc przyznana będzie w formie płatności ryczałtowej i przyznana będzie w wysokości zgodnej z poziomem dofinansowania, określonym przez LGD w regulaminie naboru, nieprzekraczającym poziomu dofinansowania wynoszącego do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Ważny jest również fakt, że pomoc przyznaje się, jeżeli wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc w ramach PS WPR na operację w zakresie start GA, rozwój GA, start ZE, rozwój ZE.

W przypadku start GA i start ZE pomoc przyznaje się, jeżeli: wnioskodawca jest rolnikiem albo małżonkiem rolnika albo domownikiem z małego gospodarstwa rolnego lub wnioskodawcy nie została dotychczas przyznana pomoc na działalność tego samego rodzaju w ramach PS WPR.

W zakresie rozwój GA pomoc przyznaje się, jeżeli wnioskodawca wykaże, że w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia WOPP wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność, o której mowa w ustawie Prawo przedsiębiorców, potwierdzoną wpisem do gminnej ewidencji innych obiektów hotelarskich zgodnie z ustawą o usługach hotelarskich.

Przedsięwzięcie P.2.3. Rozwój pozarolniczej funkcji gospodarstw rolnych ma na celu rozwój gospodarczy Ziemi Lubawskiej, który powiązany jest z rozwojem turystycznym obszaru, dlatego bardzo istotne jest zwiększenie bazy noclegowej, gastronomicznej oraz zwiększenie atrakcyjności oferty rekreacyjnej poprzez stworzenie zagród edukacyjnych.

Podstawa prawna: Wytyczne szczegółowe dla interwencji LEADER.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiązane posty