facebook
14 – 260 Lubawa, ul. Biskupów Chełmińskich 1 56 49 181 63 514 154 474
Nasz wpis

POSIEDZENIE RADY LGD ZIEMIA LUBAWSKA

POSIEDZENIE RADY LGD ZIEMIA LUBAWSKA

Na podstawie §7 pkt 1 Regulaminu Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, informujemy, iż w dniu 10.08.2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, w celu ponownego rozpatrzenia złożonych do biura Lokalnej Grupy Działania protestów w ramach przeprowadzonego konkursu nr 2/2022 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych.

Miejsce obrad Rady stanowić będzie siedziba biura LGD ZL ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14-260 Lubawa.

Obecność Członków Rady jest obowiązkowa.

Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska:

1. Przywitanie uczestników przez Przewodniczącego Rady.
2. Weryfikacja listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad Rady.
3. Wybór Sekretarza obrad Rady.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej obrad Rady.
5. Przedstawienie przez Przewodniczącego zestawienia złożonych protestów oraz aktualnej dokumentacji konkursowej i procedury odwoławczej.
6. Autokorekta i ponowna weryfikacja wniosków do złożonych protestów.
7. Podjęcie uchwał.
8. Zamknięcie posiedzenia Rady LGD ZL.

Powiązane posty