Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

W dniu 22.06.2017 r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, w celu zapoznania się i rozpatrzenia złożonych do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska protestów w ramach przeprowadzonych konkursów nr 1/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej; 2/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej oraz 3/2017 – Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD. Miejsce obrad Rady stanowić będzie siedziba biura LGD ZL przy ul. Sienkiewicza 2 w Kurzętniku.
Porządek Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska:
1.Przywitanie uczestników przez Przewodniczącego Rady.
2.Weryfikacja listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad Rady.
3.Wybór Sekretarza obrad Rady.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej obrad Rady.
5.Przedstawienie przez Przewodniczącego zestawienia złożonych protestów oraz aktualnej dokumentacji konkursowej i procedury odwoławczej.
6.Autokorekta i ponowna weryfikacja wniosków do złożonych protestów.
7.Podjęcie uchwał.
8.Zamknięcie posiedzenia Rady LGD ZL.